In het vorige artikel kwam naar voren dat het vijfde gebod in eerste instantie zorg gebiedt voor behoeftige ouders. In onze tijd, zo werd gezegd, is die zorg niet altijd even gemakkelijk. Kinderen wonen soms ver bij hun ouders vandaan. Praktisch gezien is directe zorg dan lastig.

 

Wat vooral ook in onze tijd speelt is dat onze maatschappij koud en kil is, en dat mensen druk zijn met zichzelf zijn, en met hun werk, huis en hobby's. Had Jezus ook al niet gezegd dat de liefde van de meesten zou verkillen? En had Hij dat ook niet gezegd in verband met wetsverachting? De Heiland bracht wetsverachting direct in verband met verkilling van de liefde (Mat.24,12). Eenzaamheid en verwaarlozing van de directe naasten is in onze tijd een groot probleem. Maar de HERE wijst een weg: wetsbetrachting. Een remedie tegen verkilling van de liefde!

 

Veertig. Het is zo’n getal in de Bijbel waar iets mee is. Mozes, die veertig jaar in de woestijn is, het volk Israël veertig jaar in de woestijn, Jezus is er veertig dagen. In elk van die gevallen betekent het een tijd van beproeving, waarop terug gekeken wordt in de Bijbel. We kijken samen met ds. Jan Kronenberg en zijn vrouw Nita terug op Jans veertigjarig jubileum als predikant van onze kerken. Naar keuzemomenten, ijkpunten, moeilijke zaken en mooie herinneringen.

Als hen de vragen worden toegestuurd, omdat immers bezoek niet mogelijk is, blijken er in het antwoord best veel getallen voorbij te komen. Het triggert en er valt een reeks op.

Op 26 mei was de classis Zwolle bijeen in de Immanuelkerk op Urk. Het was de eerste keer na de vergadering voor het examen van ds. Droger op 1 juli 2020. Ook dit keer was er een bijzondere aanleiding die de classis ertoe bracht fysiek te vergaderen, hoewel in aangepaste vorm. Aan de kerken was  gevraagd maximaal één broeder af te vaardigen. Als een kerk besloot geen afvaardiging te sturen, gaf ze daarmee aan, dat ze stilzwijgend instemde met de te nemen besluiten. Op deze manier waren twaalf van de vijftien classiskerken vertegenwoordigd. Daarnaast was het deputaatschap naar art. 49 met twee vertegenwoordigers aanwezig, de predikanten A.A. Egas en G.P.M. van der Linden. Het openbare deel van de vergadering was via een livestream te volgen. De bijzondere aanleiding die de classis nu bijeenbracht, was de aanvraag van de kerk van Urk-Maranatha, om aan zijn predikant, ds. H. Korving, emeritaat te verlenen. Vandaar dat ook ds. en mw. Korving en twee van hun kinderen aanwezig waren.

In het vorige artikel kwam naar voren dat de Bijbel het beeld van de morgenster op verscheidene wijzen gebruikt. In het Nieuwe Testament komt dit beeld drie keer voor. Het eerste beeld is dat Christus de zijnen de morgenster schenkt. In dit tweede artikel komen de beide andere beelden naar voren.

 

Kijk maar naar de hemel, zegt Jezus, en zie in de morgen de schittering, de glans van de morgenster! Tegen de morgen, als alle sterren aan de hemel verbleken, staat deze er nog. De boodschap is: Je kunt er zeker van zijn, de dag komt, de zon gaat op. De duisternis gaat wijken, de nacht is echt voorbij!

Commentaar

 • Kinderen van Canada 2021-07-30 09:40:50

  Ik. Eigenlijk kan dat helemaal niet, een commentaar beginnen met het woordje ik. Wat blijft er dan...

 • Ketikoti 2021-07-16 17:10:37

  Ketenen Gebroken. Dat betekent dit woord in de Surinaamse taal Sranantongo. De naam duidt de...

 • Verklaring van gevoelen 2021-07-02 16:25:18

  Op 9 juni jl. kregen (de) predikanten van onze kerken een e-mail toegestuurd die was ondertekend...

 • En hoe zit dat met het lijden? 2021-06-18 17:02:53

  Ik moet er nogal eens aan denken. Het speelt alweer aardig wat jaren terug, in de jaren dat Europa nog...