Op de achterflap van het boek staat het te lezen: De westerse christenheid verkeert in een geloofscrisis: achteruitgang in geloof en kerkgang, en afval van God. Een vergelijkbare crisis deed zich voor in de gemeente van de Hebreeën.

Daarom, zo stelt dr. Dirk Visser, kan het Bijbelboek Hebreeën ons inzicht geven in de eigen situatie en een remedie zijn om de kwaal te bestrijden.

 

In nummer 38/39 van de vorige jaargang van dit Kerkblad voor het Noorden werd het verschijnen van dit boek in een gesprek met onze voormalige hoofdredacteur al aangekondigd. Graag breng ik het nu, zoals toen toegezegd, onder uw aandacht. Omdat het gesprek met dr. Visser daar niet alleen toe uitnodigde, maar er ook in zekere zin toe uitdaagde. Want wat dr. Visser vertelde, wekte zonder meer een zekere verwachting.

Ik maak een drietal opmerkingen naar aanleiding van dit mooie boek.

 

In gesprek met Guus Brand

 

In de classis Hoogeveen is hij een bekende verschijning: br. J.G.E. Brand. Zo heeft hij tientallen jaren op de preekroosters gestaan. Ruim dertig jaar lang heeft hij preekconsent gehad in de classis Hoogeveen en tot een jaar geleden heeft hij vele malen in de classisgemeenten gepreekt en ook begrafenissen geleid. Op 26 maart jl. ging hij een laatste keer voor in zijn thuisgemeente, Hoogeveen. Het thema van de preek was ‘Christus is koning’.

 

Het is de waarheid waar Guus Brand uit leeft. Het is de vloer, het fundament onder zijn leven. Door alles heen heeft de Here hem daar altijd bij bewaard, zo ziet hij dat in elk geval. In gezondheid en kracht, maar ook in ziekte en zwakheid. Want het einde van het leven is voor Guus dichtbij. Wat betekent het vieren van Pasen als je weet dat het de laatste keer kan zijn?

 

Dominee Gurbe Huisman en zijn vrouw Wikje zijn weer terug op bekende bodem. De pastorie, de mensen en de gemeente van Onstwedde: het voelt voor hen vertrouwd. Het kleine boompje dat zij zo’n twintig jaar geleden plantten in de achtertuin van de pastorie is nu een grote boom geworden.

Op 23 mei 2003 werd ds. Huisman voor het eerst bevestigd als predikant van CGK Onstwedde. De gemeente van Onstwedde was dankbaar dat er weer een eigen predikant was. De vorige predikant, ds. Lof, mocht voorgaan in de bevestigingsdienst. We zijn een kleine twintig jaar verder. We schrijven 5 maart 2023. Opnieuw wordt ds. Huisman bevestigd als predikant van CGK Onstwedde, en ook nu is ds. Lof degene die hem mag bevestigen. Een bijzondere weg: zo vaak gebeurt het binnen de CGK niet dat een predikant voor een tweede keer aan dezelfde gemeente verbonden wordt.

De tekst van de verkondiging was genomen uit 2 Timotheüs 2:8: Houd Jezus Christus in gedachten, uit het nageslacht van David, die uit de dood is opgewekt. De opgestane Heer en Heiland moet verkondigd worden. Dat was de boodschap voor ds. Huisman, maar ook voor de gemeente van Onstwedde. Dat is de kern!

Het is niet altijd het geval, maar dit jaar valt het joodse Pesachfeest nagenoeg samen met het christelijke Paasfeest, zij het dat het wat eerder begint en wat langer duurt. Van 6 tot 13 april 2023 vieren met name de Joden Pesach en 1e en 2e Paasdag vallen op 9 en 10 april 2023. Dit artikel gaat in het eerste gedeelte over de viering van het Pesachfeest zoals de Joden dat vroeger en nu vieren. Zoals zij dat vierden, deed ook Jezus dat samen met zijn leerlingen. Hij voegde bijzondere elementen toe. Deze worden behandeld in het laatste gedeelte.

In de tijd voor Pasen is het goed stil te staan en na te denken over wat er eigenlijk gebeurde, toen Jezus de weg van het lijden ging.

Samuel Wells, die we kennen van toegankelijke en tegelijk diepgravende publicaties op het gebied van theologie en kerk, schreef een boek dat indruk op mij maakte. Dat komt door de inhoud, door de diepte en door de herkenbaarheid van de dingen die hij schrijft. In het ‘Woord vooraf’ geeft Wells aan met welk doel hij dit boek publiceerde. Hij wil graag de aandacht die in het evangelie op het kruis van Christus gericht wordt, vasthouden.

Commentaar

 • De koning als dienaar 2023-05-19 18:22:03

  Nog steeds ben ik aan het bijkomen van de kroningsplechtigheid van Charles III. De...

 • Gedenken en vieren 2023-05-04 13:00:26

  Deze week, op 4 mei, herdenken we de doden uit de Tweede Wereldoorlog, de slachtoffers die vielen...

 • Jaarboek CGK 2023-04-21 14:46:35

  Het nieuwe jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerken is weer uit. Alle ge-update...

 • Het feest van de Psalmen 2023-04-07 12:07:39

  Dit jaar bestaat de psalmberijming van 1773 maar liefst 250 jaar. Er was een tijd dat deze...