{mosimage}Op 21 oktober kwamen de kerken van de classis Hoogeveen samen. Bij toerbeurt roept een kerk de classis bij elkaar. Dit keer was het de beurt van Steenwijk. De roepende kerk heeft de taak om de agenda voor de vergadering op te stellen en de belangrijke stukken rond te sturen.

De vergadering werd gehouden in de prachtig verbouwde Ichthuskerk te Hoogeveen. Er werd vergaderd in de kerkzaal, omdat het luik tussen de keuken en de grote zaal nog niet helemaal geluidsdicht was. De geluiden uit de keuken waar de kosteres met haar helpers druk bezig waren om de kopjes voor de koffiepauze klaar te zetten en de voortreffelijke lunch te verzorgen, zouden maar te veel afleiden.
 
Ds. K. Jonkman opende namens de roepende kerk de vergadering.
Hij las Psalm 12 en hield daar een korte overdenking over. Woorden zijn heel belangrijk. Woorden kunnen veel uitwerken. We leven in een tijd waarin nadruk gelegd wordt op het vrije woord. In Psalm 12 horen we van mensen die valse woorden spreken. Daartegenover staat dat de woorden van de Here zuivere woorden zijn. In de vergadering zullen veel woorden gesproken worden. Laten het goede woorden zijn.
Hij memoreerde het overlijden van br. Kerssies van Hardenberg. De vorige vergadering was hij nog aanwezig. In het gebed droeg hij de familie Kerssies op. Ook voor ds. Van Dalen, die overspannen is, en voor zijn gezin werd gebeden. Hij dankte voor de predikanten die in de afgelopen periode een ambtsjubileum mochten vieren, of dat binnenkort doen. Ook werd gedankt dat Emmen in ds. G. Huisman weer een eigen predikant heeft gekregen.

{mosimage}Kevin DeYoung, Doe iets! – een bevrijdende visie op de wil van God, 120 pag., € 9,95, ISBN 978 90 5560 432 6. Uitgeverij De Vuurbaak, Barneveld.

Met plezier heb ik dit korte, maar uitermate heldere en leerzame boekje gelezen. Het gaat over een ingewikkeld onderwerp waar heel veel christenen op verschillende manieren moeite mee hebben: de wil van God, met name in en voor hun eigen leven. De naam van de schrijver verraadt al iets van zijn Nederlandse wortels en hij verwijst dan ook graag naar de gesprekken hierover met opa DeYoung, vanouds dus De Jong. Dat maakt dat dit toch wel wat Amerikaans aandoende boek, toch raakvlakken houdt met de manier waarop wij in Nederland omgaan met de ‘wil van God’. DeYoung richt zich met name op twee problemen die zich voordoen in deze tijd. Enerzijds is er een sterke – evangelische - neiging om welhaast krampachtig te zoeken naar de wil van God in je leven: Welke studie moet ik kiezen? Moet ik die baan nemen? Wil God dat ik met dat meisje of die jongen trouw? Wat wil God dat ik vandaag doe? Anderzijds is er bij velen, met name bij jongelui in de leeftijd van zeg 20 tot 35 jaar, de neiging om geen beslissende keuzes te maken. Er is een veelheid aan keuzes die te maken op het gebied van studie, relatie, baan enz. Ze zijn bang om een keuze te maken, omdat die keuze hen de vrijheid ontneemt om die andere opties ook nog te doen of te beleven.

Voor het eerst in de geschiedenis vergaderde de classis Leeuwarden in Harlingen. Eén keer eerder kwam de classis daar bijeen in een voortgezette avondvergadering. Maar op donderdag 14 oktober waren de afgevaardigde classiskerken de gehele dag te gast van de roepende gemeente van de najaarsclassis.

Bijzonder was eveneens dat de classis vergaderde in het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt). De reden daarvoor was dat de gemeente een samenwerkingsgemeente is geworden. Ze is gekomen tot een nauwe samenwerking met de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Harlingen. De diensten worden gezamenlijk in De Haven gehouden. Ook vergaderen de kerkenraden gezamenlijk. De samenwerkingsgemeente zal zich met ingang van het nieuwe jaar presenteren als Christelijke Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Harlingen. Inmiddels is het oude kerkgebouw verkocht. Deze stap was ingrijpend. Gedurende veertig jaar zijn in de Ichtuskerk kerkdiensten belegd. Maar de stap is met volle instemming van de gemeente genomen.
De voorzitter van de roepende kerk memoreerde in zijn openingswoord onder meer het overlijden van zr. A. Westerterp-Bijleveld, die altijd trouw heeft meegeleefd met het classisgebeuren en heel het kerkelijk leven.

Op een zonovergoten dinsdag in oktober, een prachtige nazomerdag, kwamen de mannenbroeders van de classis Groningen bijeen voor hun najaarsvergadering. Om stipt half twee kon broeder Sok, namens de roepende kerk van Ulrum, de vergadering openen.

 

Na een hartelijk welkom aan allen, werd ds. Mark Bergsma in het bijzonder welkom geheten, daar dit zijn eerste classisvergadering was, die hij als predikant bijwoonde.

D.V. zaterdag 30 oktober 2010 wordt ds. C.P. de Boer als predikant van de gemeente Urk-Maranatha bevestigd en vangt zijn werk op Urk aan. Voor ons in het noorden is hij een wat onbekende predikant; hij was zelfs niet eens geabonneerd op het Kerkblad voor het Noorden, maar dat heeft hij nu maar snel veranderd. Wie is deze nieuwe predikant van Urk-Maranatha? We hebben hem wat vragen voorgelegd.

 

Commentaar

 • Missionaire voorbede 2023-11-03 18:25:06

  Eigenlijk richt ik dit commentaar vooral aan mezelf. Omdat ik er zelf vaak niet aan denk als ik op de...

 • Herverkaveling? 2023-10-20 08:35:40

  In de media duiken de laatste tijd geregeld stemmen op om alle gereformeerde kerken op een hoop te...

 • De achilleshiel 2023-10-06 15:18:46

  Soms gebeurt er iets in je omgeving, dat je aan het denken zet. En als je iemand bent, bij wie dat...

 • Start 2023-09-22 17:35:43

  Het vorige nummer van het Kerkblad was het officiële startnummer. Dit Commentaar schrijf ik op de...