{mosimage}Gerjanne trompert heeft psychologie gestudeerd in Nijmegen en werkt nu een aantal maanden in het buitenland om ervaring op te doen die ze na deze periode kan gebruiken bij haar werk in Nederland. Bovendien wil ze haar kennis inzetten bij projecten om op die manier een bijdrage te leveren aan verbeterde leefomstandigheden van de mensen.
Sucre (Bolivia), 20 april (vandaag ben ik 23 jaar geworden!)

Met een 2-weekse vakantie in Peru met mijn vriend en zusje, heb ik mijn periode in Peru afgesloten.
Van 10 april tot 5 juni verblijf ik in Sucre, de hoofdstad van Bolivia.
Een nieuw avontuur met een nieuwe woonplaats, nieuwe mensen en een nieuw project.
Ik ga de komende weken werken in een project met 50 jongens in de leeftijd van 8-16 jaar.
Om een indruk te geven van het project waarin ik de komende weken ga werken, heb ik een zogenaamde brief geschreven aan een van de jongens van het project.

{mosimage}In het vorige artikel is aangegeven dat het evangelie van Matteüs nadruk legt op gehoorzaamheid aan geboden. Dat artikel eindigde met de bergrede, waarin Jezus kritiek geeft op de lakse uitleg van zijn tijdgenoten van oudtestamentische bepalingen. Zijn discipelen leert Hij dat hun gerechtigheid overvloediger moet zijn dan die van de schriftgeleerden en Farizeeën.

In het evangelie van Matteüs komt Jezus naar voren als een tweede Mozes. Dat blijkt reeds in zijn bergrede. Zoals Mozes bij de berg Sinaï het volk Israël de wet gaf, onderwijst Jezus vanaf een berg het nieuwe volk van God. Ook andere momenten uit het evangelie verwijzen naar Mozes. Daarbij kunnen we denken aan  Jezus' vlucht naar Egypte, zijn terugkeer en de geschiedenis van de verzoeking in de woestijn die veertig dagen en nachten duurde. Het gelaat van Mozes straalde toen hij van de berg afdaalde. Ook het gelaat van Jezus straalde bij zijn verheerlijking op de berg.

{mosimage}In het Groninger Museum staat op dit moment tot en met 29 mei 2011 een grote tentoonstelling Zilver in Groningen. Hoewel de Reformatie grote soberheid nastreefde, kwam er in de loop van de tijd steeds meer zilveren avondmaalsgerei in gebruik. Daardoor vormt avondmaalszilver een belangrijk onderdeel van de expositie, waar overigens veel meer is te zien.

Op de vooravond van de vrijdag waarop Hij de kruisdood stierf, vierden Christus en zijn discipelen het laatste avondmaal. Hij brak het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam’. Bovendien nam Hij een beker met wijn en zei: ‘Dit is mijn bloed (…), dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden’. Daarbij riep Hij zijn volgelingen op telkens opnieuw brood en wijn te nemen om Hem te gedenken.
En dat hebben christenen sindsdien met verve gedaan. In de loop der eeuwen gingen ze het avondmaalsritueel steeds meer cultiveren. Brood werd de gewijde hostie, vereerd in een zilveren monstrans, en alleen priesters mochten nog de wijn drinken. Van deze cultivering wilden de reformatoren graag af. Ze wilden terug naar de praktijk van de eerste Christenen, zoals in de Bijbel werd verwoord. Voor de verering van hosties vonden ze geen grond. Ook waren ze van mening dat àlle gelovigen èn het brood èn de wijn moesten delen, zodat de wijn niet alleen maar aan de voorganger voorbehouden was. Vanwege de versobering, aarzelden ze, om voortaan nog zilveren avondmaalsgerei te gebruiken.

Komt toch en laat ons tezamen richten, zegt de HERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.                                Jesaja 1:18

Bij de profeet Jesaja zijn teksten te vinden die Gods genade op een indrukwekkende wijze onder woorden brengen. Daarom wordt deze profeet de evangelist onder de profeten ge-noemd.
Jesaja 1:18 vond ik daarvan altijd een treffend voorbeeld. En niet alleen ik. Heel vaak wordt deze tekst geciteerd. Met deze tekst lijkt de oordeelsprofetie in Jesaja 1 verrassend te worden onderbroken door de vergeving die door God, de Rechter wordt uitgesproken.  
In gemeenten die de bundel Schriftberijmingen gebruiken, wordt vast vaak lied 3, de berijming van dit vers, gezongen. Ik laat het hier volgen voor wie het niet kent.

{mosimage}Tijdens de vormingscursus die afgelopen seizoen weer in een aantal plaatsen werd gehouden, werden diverse onderwerpen behandeld. Een van de docenten was Jan Noorlandt, docent Communicatie aan de Chr. Hogeschool Ede. Voor de lezers van het kerkblad maakte hij een samenvatting van zijn lessen.
Dit laatste artikel gaat over het aantrekkelijk maken van een website.

Nu de eerste nieuwigheid van kerkelijk websites is verdwenen, is het goed om na te denken over de verdieping van internet en de kerk. Actueel zijn de sociale media en de netwerksamenleving.
In dit artikel belicht ik wat voordelen, mogelijkheden en valkuilen bij websites van een plaatselijke kerk. Een van de kenmerken van de kerk is de onderlinge band die veel verder gaat dan alleen de zondag. De kerk kan garen spinnen bij websites. Op meerdere gebieden. Het is een platform waarop leden van de gemeente elkaar kunnen ontmoeten, kunnen adviseren, kunnen informeren. Een forum kan wel of niet verborgen geboden worden.
De kerk zit vaak in een dilemma. We hebben een roeping om de boodschap naar buiten te brengen, maar zijn vaak verlegen hoe en naar wie te doen. De nieuwe media waarin je op hyves, linkedin en facebook relaties en vrienden verzamelt, stellen je veel eenvoudiger in de gelegenheid om jezelf te zijn. Laat in uitingen en in profiel zien wat je identiteit is. Dat verwachten relaties ook. Een liefhebber van klassieke muziek straalt uit met een Bach-groep en een orgel-Hyves waar hij staat.

Commentaar

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...

 • Nieuw leven 2024-04-19 17:47:34

  In januari begint het al: het wordt weer langer licht en de sneeuwklokjes gaan bloeien, en even...

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....