{mosimage}Op 10 maart jl. vergaderde de classis Leeuwarden in de stad waar de classis naar is genoemd.  Het was een goede, gezegende vergadering. Het is ondoenlijk om in dit verslag alles weer te geven en daarom de hoofdpunten die de agenda bepaalden.

Na de opening door ds. C.A. den Hertog namens de kerk van Leeuwarden nam ds. G.P.M. van der Linden de voorzittershamer over. Op kundige wijze leidde hij de rest van de dag de vergadering. Als de dingen gaan zoals wij ze kunnen voorzien was het de laatste keer dat hij de voorzittershamer hanteerde. Op de voorjaarsclassis van 2012 zal in principe zijn aanvraag voor emeritering op tafel liggen. Deze dag echter was er een andere predikant wiens emeritaatsaanvraag diende.

Emeritering ds. D.J.K.G. Ruiter
Op 14 mei hoopt ds. D.J.K.G. Ruiter 65 te worden en daarmee bereikt hij de leeftijd waarop hij met emeritaat mag. De behandeling van de aanvraag was zo achter de rug; op advies van de deputaten art.49 ging de classis unaniem akkoord. Bij de overhandiging van de acte van emeritering memoreerde de voorzitter enkele opvallende eigenschappen van ds. Ruiter. Het optreden van ds. Ruiter binnen de gemeente en de classis werd gekenmerkt door grote trouw. Waar hem om hulp gevraagd werd, was hij er. Zijn grote aandacht voor de studie van de Schrift maakte dat zijn preken altijd nieuw en fris bleven. En heel opvallend is zijn grote aandacht voor liturgie en kerkmuziek.

{mosimage}Wat wij in de Bijbel lezen verschilt soms behoorlijk van wat wij gewoon vinden. Velen stellen zich de vraag hoe wij bijbelwoorden zinvol kunnen betrekken op onze tijd. De wetenschap die zich bezighoudt met deze vraag, is de bijbelse hermeneutiek. Altijd is gezocht naar een brug tussen de tekst en de lezer.

Met de Nederlandse Geloofsbelijdenis belijden wij dat God Zich aan ons heeft geopenbaard voor zover dat voor ons nodig is. Daarin toont Hij zijn zorg voor ons. Hij wil dat wij behouden worden. Het geopenbaarde Woord dat Hij op schrift heeft laten stellen is een richtsnoer en maatstaf voor ons geloof. Maar deze belijdenis neemt al onze vragen nog niet weg. Bijbelteksten worden soms heel verschillend uitgelegd. Wil die kloof worden overbrugd, dan is een uitlegger nodig. Voor de Emmaüsgangers was Jezus de uitlegger. Hij staat tussen deze discipelen en de oude teksten. Hij leert hen op een andere manier te lezen zodat de Schrift voor hen opengaat. Hij past de woorden van Schrift ook op hen persoonlijk toe. Hij ruimt het obstakel op dat instaat tussen de discipelen en de tekst. De oude tekst krijgt via Jezus een nieuwe betekenis. Maar ook wanneer we ons bij de uitleg van woorden van het Oude Testament door Christus laten leiden, blijven we moeite houden met bepaalde voorschriften. We zien niet altijd hoe we bijbelwoorden over bijvoorbeeld geweld, de ondergeschikte positie van de vrouw en strenge strafbepalingen een plaats kunnen geven in onze tijd. Is er niet sprake van een diepe kloof? Kan die kloof wel worden overbrugd?

{mosimage}Alcoholmisbruik en de gevolgen daarvan zijn dagelijks nieuws. Soms ontdek je dat het veel dichterbij ligt dan je lief is. Hoe gaan we er als christenen mee om?

Alcoholgebruik is een belangrijk, actueel en vooral een lastig onderwerp. Het raakt ons allemaal. Over het algemeen wordt er te makkelijk over gedacht. Ook binnen de kerken. De bruiloft te Kana is in de discussie populair. We vergeten dan even dat het hier om een groot feest ging. Nu lijkt het elke dag feest of minstens elk weekend. Als het over het eerste wonder van Jezus gaat lijken nog verbazingwekkend veel mensen een boodschap aan de Bijbel te hebben. Nu maar hopen dat ze niet bij deze geschiedenis in Johannes 2 blijven steken, maar doorlezen. Als we dan de brief aan Efeze halen kunnen we in hoofdstuk 5:18 lezen wat de Bijbel nog meer zegt over dat veranderde water. Bijvoorbeeld dat je je er niet vol mee moet gieten. 'En wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is'.  Vooral  de tweede helft van deze tekst is richtinggevend: 'maar wordt vervuld met de Geest'.  

{mosimage}Gerjanne Trompert heeft psychologie gestudeerd in Nijmegen en werkt een aantal maanden in het buitenland om ervaring op te doen die ze na deze periode kan gebruiken in Nederland. Bovendien wil ze haar kennis inzetten bij projecten om op die manier een bijdrage te leveren aan verbeterde levensomstandigheden van de mensen.

Avontuur Peru alweer bijna ten einde!

Wanneer je een gemiddelde Nederlander vraagt hoe hij denkt over Zuid-Amerika, dan komen vaak de volgende associaties naar boven: arm, relaxe cultuur, weinig stress, gelukkige mensen, sterk geloof in God en sterke hechte familiebanden.
Doordat ik mezelf schaar onder een gemiddelde Nederlander kwam ik met deze associaties Zuid-Amerika binnen. In Ecuador (maand januari) woonde ik in een gastgezin gedurende mijn vijf weken Spaanse les, maar ik moet zeggen dat ik daar toch niet heel veel mee gekregen heb van de cultuur. Overdag had ik les en ´s middags trok ik met andere reizigers op. Het contact met de cultuur en mijn gastgezin beperkte zich hierdoor voornamelijk tot een kort gesprek tijdens het ontbijt en het avondeten.

De classis Hoogeveen vergaderde op 3 maart 2011. Bij de opening mediteert ds. S. Otten over Ps. 18:2-3. In de verzen gebruikt de dichter vaak het woord ‘mijn’; dat is niet egoïstisch, maar het gaat om de kern van het geloof, dat een persoonlijke zaak is. Het is de taal van de liefde.

Bij de verslagen naar art. 41 komen verschillende vreugden en noden uit de kerken aan de orde. Niet uit elke gemeente is iets bijzonders te melden, maar ook de ‘gewone’ voortgang van de prediking is een zegen uit Gods hand.
In Assen is momenteel één ouderling en drie diakenen. Dat wordt ervaren als nood en geestelijke armoede. Hopelijk is deze situatie van tijdelijke aard.
Naar aanleiding van het verslag van Dedemsvaart wordt gesproken over de vraag of na de laatste synode een predikant van de GKV mag voorgaan in een CGK, ook als er geen toestemming is voor nauwer samenleven. De situatie blijkt als volgt te zijn. Kerken waarvan wij uitgesproken hebben dat zij willen staan op de grondslag van Schrift en belijdenis, zijn op dit moment alleen de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en de Hersteld Hervormde Kerk. Pas op het moment dat deze kerken een vergelijkbaar besluit nemen, is het mogelijk om predikanten uit deze kerken uit te nodigen. Nu kan dat dus nog niet. Uiteraard zal voor preekvoorziening allereerst gekeken worden naar de eigen kerken.
In Hardenberg is sprake van groei, zowel vanuit andere kerken als van buitenaf. Dat is reden tot dankbaarheid, maar het verdient ook aandacht.

Commentaar

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...

 • Nieuw leven 2024-04-19 17:47:34

  In januari begint het al: het wordt weer langer licht en de sneeuwklokjes gaan bloeien, en even...

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....