{mosimage}Wat wij in de Bijbel lezen verschilt soms behoorlijk van wat wij gewoon vinden. Velen stellen zich de vraag hoe wij bijbelwoorden zinvol kunnen betrekken op onze tijd. De wetenschap die zich bezighoudt met deze vraag, is de bijbelse hermeneutiek. Altijd is gezocht naar een brug tussen de tekst en de lezer.

Met de Nederlandse Geloofsbelijdenis belijden wij dat God Zich aan ons heeft geopenbaard voor zover dat voor ons nodig is. Daarin toont Hij zijn zorg voor ons. Hij wil dat wij behouden worden. Het geopenbaarde Woord dat Hij op schrift heeft laten stellen is een richtsnoer en maatstaf voor ons geloof. Maar deze belijdenis neemt al onze vragen nog niet weg. Bijbelteksten worden soms heel verschillend uitgelegd. Wil die kloof worden overbrugd, dan is een uitlegger nodig. Voor de Emmaüsgangers was Jezus de uitlegger. Hij staat tussen deze discipelen en de oude teksten. Hij leert hen op een andere manier te lezen zodat de Schrift voor hen opengaat. Hij past de woorden van Schrift ook op hen persoonlijk toe. Hij ruimt het obstakel op dat instaat tussen de discipelen en de tekst. De oude tekst krijgt via Jezus een nieuwe betekenis. Maar ook wanneer we ons bij de uitleg van woorden van het Oude Testament door Christus laten leiden, blijven we moeite houden met bepaalde voorschriften. We zien niet altijd hoe we bijbelwoorden over bijvoorbeeld geweld, de ondergeschikte positie van de vrouw en strenge strafbepalingen een plaats kunnen geven in onze tijd. Is er niet sprake van een diepe kloof? Kan die kloof wel worden overbrugd?

{mosimage}Gerjanne Trompert heeft psychologie gestudeerd in Nijmegen en werkt een aantal maanden in het buitenland om ervaring op te doen die ze na deze periode kan gebruiken in Nederland. Bovendien wil ze haar kennis inzetten bij projecten om op die manier een bijdrage te leveren aan verbeterde levensomstandigheden van de mensen.

Avontuur Peru alweer bijna ten einde!

Wanneer je een gemiddelde Nederlander vraagt hoe hij denkt over Zuid-Amerika, dan komen vaak de volgende associaties naar boven: arm, relaxe cultuur, weinig stress, gelukkige mensen, sterk geloof in God en sterke hechte familiebanden.
Doordat ik mezelf schaar onder een gemiddelde Nederlander kwam ik met deze associaties Zuid-Amerika binnen. In Ecuador (maand januari) woonde ik in een gastgezin gedurende mijn vijf weken Spaanse les, maar ik moet zeggen dat ik daar toch niet heel veel mee gekregen heb van de cultuur. Overdag had ik les en ´s middags trok ik met andere reizigers op. Het contact met de cultuur en mijn gastgezin beperkte zich hierdoor voornamelijk tot een kort gesprek tijdens het ontbijt en het avondeten.

De classis Hoogeveen vergaderde op 3 maart 2011. Bij de opening mediteert ds. S. Otten over Ps. 18:2-3. In de verzen gebruikt de dichter vaak het woord ‘mijn’; dat is niet egoïstisch, maar het gaat om de kern van het geloof, dat een persoonlijke zaak is. Het is de taal van de liefde.

Bij de verslagen naar art. 41 komen verschillende vreugden en noden uit de kerken aan de orde. Niet uit elke gemeente is iets bijzonders te melden, maar ook de ‘gewone’ voortgang van de prediking is een zegen uit Gods hand.
In Assen is momenteel één ouderling en drie diakenen. Dat wordt ervaren als nood en geestelijke armoede. Hopelijk is deze situatie van tijdelijke aard.
Naar aanleiding van het verslag van Dedemsvaart wordt gesproken over de vraag of na de laatste synode een predikant van de GKV mag voorgaan in een CGK, ook als er geen toestemming is voor nauwer samenleven. De situatie blijkt als volgt te zijn. Kerken waarvan wij uitgesproken hebben dat zij willen staan op de grondslag van Schrift en belijdenis, zijn op dit moment alleen de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en de Hersteld Hervormde Kerk. Pas op het moment dat deze kerken een vergelijkbaar besluit nemen, is het mogelijk om predikanten uit deze kerken uit te nodigen. Nu kan dat dus nog niet. Uiteraard zal voor preekvoorziening allereerst gekeken worden naar de eigen kerken.
In Hardenberg is sprake van groei, zowel vanuit andere kerken als van buitenaf. Dat is reden tot dankbaarheid, maar het verdient ook aandacht.

{mosimage}Alcoholmisbruik en de gevolgen daarvan zijn dagelijks nieuws. Soms ontdek je dat het veel dichterbij ligt dan je lief is. Hoe gaan we er als christenen mee om?

Alcoholgebruik is een belangrijk, actueel en vooral een lastig onderwerp. Het raakt ons allemaal. Over het algemeen wordt er te makkelijk over gedacht. Ook binnen de kerken. De bruiloft te Kana is in de discussie populair. We vergeten dan even dat het hier om een groot feest ging. Nu lijkt het elke dag feest of minstens elk weekend. Als het over het eerste wonder van Jezus gaat lijken nog verbazingwekkend veel mensen een boodschap aan de Bijbel te hebben. Nu maar hopen dat ze niet bij deze geschiedenis in Johannes 2 blijven steken, maar doorlezen. Als we dan de brief aan Efeze halen kunnen we in hoofdstuk 5:18 lezen wat de Bijbel nog meer zegt over dat veranderde water. Bijvoorbeeld dat je je er niet vol mee moet gieten. 'En wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is'.  Vooral  de tweede helft van deze tekst is richtinggevend: 'maar wordt vervuld met de Geest'.  

{mosimage}Moreel verval is het gesprek van de dag. Niet zonder reden staat morele opvoeding vandaag in de belangstelling. Onlangs is een boek verschenen dat gebruikt kan worden bij de morele vorming van onze jongeren. Gekozen is voor een opzet waarin deugden centraal staan.

Hoewel de eerste taak van de school bestaat in het geven van onderwijs, mag ook de morele vorming niet ontbreken. Drs. Gerrit van der Meulen, dr. Pieter Vos en drs. Wilma van der Jagt bieden daarvoor een praktijkboek. Vos, lector morele vorming aan de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle, en zijn medeauteurs hebben daartoe nauw samengewerkt met drie scholen voor voortgezet onderwijs. Voor de volgende vakgebieden zijn lessen uitgewerkt: bouwkunde, Engels, Frans, aardrijkskunde, geschiedenis, godsdienst en lichamelijke opvoeding. Naast deze lesideeën die in dit praktijkboek beschreven staan, zijn leskaternen ontworpen over morele thema's met uitgewerkte leerlingenboekjes en handleidingen. Die zijn te vinden op de website van het lectoraat.

Commentaar

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...

 • Volle verzekering 2024-02-10 09:35:41

  Een gaatje in de agenda maakt dat wij op vakantie gaan. De camper wordt volgepakt met die dingen...

 • Helpen 2024-01-27 09:14:13

  Het is bijna Hulpverleningszondag en daarom wordt in dit nummer van het Kerkblad ingegaan op...

 • Goed voornemen 2024-01-13 09:36:53

  De stelling die Sake Stoppels, emeritus lector theologie, van de CHE, poneert in zijn bijdrage in...