De classis Hoogeveen vergaderde op 3 maart 2011. Bij de opening mediteert ds. S. Otten over Ps. 18:2-3. In de verzen gebruikt de dichter vaak het woord ‘mijn’; dat is niet egoïstisch, maar het gaat om de kern van het geloof, dat een persoonlijke zaak is. Het is de taal van de liefde.

Bij de verslagen naar art. 41 komen verschillende vreugden en noden uit de kerken aan de orde. Niet uit elke gemeente is iets bijzonders te melden, maar ook de ‘gewone’ voortgang van de prediking is een zegen uit Gods hand.
In Assen is momenteel één ouderling en drie diakenen. Dat wordt ervaren als nood en geestelijke armoede. Hopelijk is deze situatie van tijdelijke aard.
Naar aanleiding van het verslag van Dedemsvaart wordt gesproken over de vraag of na de laatste synode een predikant van de GKV mag voorgaan in een CGK, ook als er geen toestemming is voor nauwer samenleven. De situatie blijkt als volgt te zijn. Kerken waarvan wij uitgesproken hebben dat zij willen staan op de grondslag van Schrift en belijdenis, zijn op dit moment alleen de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en de Hersteld Hervormde Kerk. Pas op het moment dat deze kerken een vergelijkbaar besluit nemen, is het mogelijk om predikanten uit deze kerken uit te nodigen. Nu kan dat dus nog niet. Uiteraard zal voor preekvoorziening allereerst gekeken worden naar de eigen kerken.
In Hardenberg is sprake van groei, zowel vanuit andere kerken als van buitenaf. Dat is reden tot dankbaarheid, maar het verdient ook aandacht.

{mosimage}Moreel verval is het gesprek van de dag. Niet zonder reden staat morele opvoeding vandaag in de belangstelling. Onlangs is een boek verschenen dat gebruikt kan worden bij de morele vorming van onze jongeren. Gekozen is voor een opzet waarin deugden centraal staan.

Hoewel de eerste taak van de school bestaat in het geven van onderwijs, mag ook de morele vorming niet ontbreken. Drs. Gerrit van der Meulen, dr. Pieter Vos en drs. Wilma van der Jagt bieden daarvoor een praktijkboek. Vos, lector morele vorming aan de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle, en zijn medeauteurs hebben daartoe nauw samengewerkt met drie scholen voor voortgezet onderwijs. Voor de volgende vakgebieden zijn lessen uitgewerkt: bouwkunde, Engels, Frans, aardrijkskunde, geschiedenis, godsdienst en lichamelijke opvoeding. Naast deze lesideeën die in dit praktijkboek beschreven staan, zijn leskaternen ontworpen over morele thema's met uitgewerkte leerlingenboekjes en handleidingen. Die zijn te vinden op de website van het lectoraat.

Namens de roepende kerk Zuidlaren opent ds. Van ’t Zand de vergadering. Hij leest met ons uit I Cor. 10 de verzen 10 tot en met 23. Hierna gaat hij kort op dit Bijbelgedeelte in. Hij houdt ons voor dat het doel van de apostelen was, mensen te redden. Daarom hadden ze passie nodig om voor allen, alles te worden. Hij verbindt deze opdracht naar de classis toe. Ook de classis heeft een doel: opbouwen tot toerusting en zo mensen redden. Belangrijk daarbij is het op de ander gericht zijn. We kunnen op deze manier laten zien hoe Jezus naar ons toekomt en ons redt. Uitgangspunt daarbij is: het gaat niet om de eigen ‘ik’, maar om de ander.
Hierna gaat ds. Van ’t Zand ons voor in gebed. Vervolgens heet hij ons allen welkom. Het eerste gedeelte van de vergadering staat in het teken van de procedurele gang van zaken. De wettigheid wordt vastgesteld, het moderamen neemt plaats, de agenda wordt vastgesteld. Hier en daar wordt een punt toegevoegd en wordt bezoek aangekondigd. Ds. Hofland kondigt als preses aan, dat we naar alle waarschijnlijkheid thuis de maaltijd kunnen nuttigen en dat we op tijd klaar hopen te zijn.
De notulen van de vorige vergadering worden aan de orde gesteld en er worden stemmingen gehouden om tot een afvaardiging naar de PS van het Noorden te komen.

{mosimage}Pieter en Hanna-Ruth wonen en werken in Centraal-Azië. Ze houden de lezers van het kerkblad regelmatig op de hoogte van hun wel en wee.

De meeste mensen zullen wel weten dat er twee grote soorten christelijk geloof bestaan. In alle hoeken en gaten van Nederland zijn in de loop der geschiedenis zowel katholieke als protestante torenspitsen verrezen. En zoals we allemaal op school leren is dat in de vaderlandse geschiedenis niet zonder slag of stoot gegaan.

Wat veel mensen in Nederland zich echter niet realiseren is dat het christendom niet uit twee, maar uit drie grote pijlers bestaat. Naast de katholiek en de protestante kerk is er ook nog de orthodoxe kerk. En als mensen al iets weten over de orthodoxe kerk is het vaak niet meer dan een associatie met Rusland en de gedachte dat het een soort katholieke kerk moet zijn. Omdat de orthodoxe kerk in Nederland vrij onbekend is en voor ons waar we nu wonen de grootste christelijke kerk is, leek het ons een goed idee om jullie daar iets meer over te vertellen.

Lang geleden in de eerste eeuwen na Christus was er één internationale kerk. In de loop van de eeuwen, mede door politieke ontwikkelingen in het Romeinse rijk, ontwikkelde de kerk zich in twee richtingen: de westerse Latijn-sprekende kerk en de oosterse Grieks-sprekende kerk. Theologen in beide taalgebieden hielden zich bezig met hun eigen vraagstukken.

{mosimage}Velen hebben wel eens gehoord van Thomas à Kempis en zijn beroemde werk De Navolging van Christus. Wie hij precies was en wat zijn spiritualiteit inhield is minder bekend, al neemt de belangstelling voor zijn persoon en werk de laatste tijd weer toe.

In Zwolle kun je het levenspad van deze laat-middeleeuwse kloosterbroeder bijna letterlijk volgen: de plaatselijke VVV biedt wandelaars en fietsers een heuse “Thomas à Kempisroute” aan, die voert langs plekjes die herinneren aan de Moderne Devotie en haar belangrijkste vertegenwoordigers. Het bijbehorende boekje biedt in kort bestek heldere informatie en fraaie illustraties.

Modern en devoot
Zoals zijn naam al aangeeft, werd Thomas à Kempis geboren in Kempen in 1379 of 1380 als zoon van een zilversmid. Zijn eerste onderwijs ontving hij aan de kapittelschool van de Lebuïnuskerk in Deventer. Hier verzorgden de “broeders des gemenen levens” de lessen. Deze broeders maakten deel uit van kleine huisgemeenschappen, waarin men leefde volgens de aloude kloosterregel die armoede, kuisheid en gehoorzaamheid voorschreef.

Commentaar

 • Nieuw leven 2024-04-19 17:47:34

  In januari begint het al: het wordt weer langer licht en de sneeuwklokjes gaan bloeien, en even...

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....

 • Lijdenstijd 2024-03-23 18:53:26

  Met de lijdenstijd lijkt onze samenleving niet uit de voeten te kunnen. Hoe anders is dat met...

 • Leipzig en Navalny 2024-03-07 19:01:01

  Vorige week waren mijn vrouw en ik een paar dagen in het voormalige Oost-Duitsland op bezoek bij...