ImageMeer dan driehonderd mannen en vrouwen, meest ouderen en enige jongeren, kwamen van 19 september 2009 - 20 maart  2010 op negen zaterdagen bijeen voor de Vormingscursus in de Chr.Geref. Kerken. In Apeldoorn, Drachten, Goes en Sliedrecht behandelden hoogleraren en predikanten onderwerpen over identiteit en seksualiteit, het pastoraat, de belijdenisgeschriften, de apostel Paulus en het bijbelboek Dani?l. In dit artikel gaat Prof. Dr. T.M. Hofman in op het ?nieuwe perspectief op Paulus?.

Tijdens de vormingscursus 2009/2010 hebben we ons bezonnen op de thematiek of reformatorische christenen de echte Paulus eigenlijk wel kennen? Er worden tegenwoordig heel wat vragen gesteld bij het leven van deze apostel en bij het lezen van zijn brieven. Er zijn theologen die de mening zijn toegedaan dat gedurende vele eeuwen deze brieven verkeerd gelezen zijn. De brieven zouden namelijk ten onrechte teveel gelezen zijn door de ogen van de kerkvader Augustinus. Zoals Augustinus met zijn levensvragen bijvoorbeeld Romeinen heeft gelezen, heeft dat gedurende vele eeuwen de uitleg van deze belangrijke brief gestempeld. Daarmee zou geen recht gedaan zijn aan de oorspronkelijke bedoeling van Paulus. Men stelt ook dat de brieven veel te veel gelezen zijn met de levensvragen van Maarten Luther in het achterhoofd. Dan leer je niet zozeer Paulus kennen en evenmin zijn boodschap, maar dan ontdek je ten onrechte steeds weer de vragen die Luther intensief hebben beziggehouden.

ImageThomas von der Dunk is cultuurhistoricus. Dit is zijn derde bundel opstellen, waarin hij de actualiteit in Nederland, Europa en de rest van de wereld van commentaar voorziet.

De eerste zeven stukken gaan over Nederland, over de manier waarop Nederland wordt bestuurd en het verloren onderlinge vertrouwen. Veel aandacht geeft hij aan de marktwerking in de nutsvoorzieningen, de zorg en het onderwijs.
Wie wil graag telkens bezig moeten zijn met de vraag welk energiebedrijf of welke ziektekostenverzekering bij hem past? Daar zit niemand op te wachten. Bovendien is het vanuit het perspectief van de consument een schijnvrijheid die niets oplevert. Het is niet meer dan een opdringerig en irritant aanbod toch vooral van leverancier te veranderen. Wie zou dit niet met Von der Dunk eens zijn? Ik in elk geval wel en van harte.
Ook ben ik het helemaal met hem eens dat de marktwerking in de zorgsector en in het onderwijs nog veel erger is. Door de marktwerking in die sectoren wordt met mensen omgegaan als met auto?s. Dat gebeurt onder de leus dat er zo effectief mogelijk maatwerk moet worden geleverd. In de praktijk betekent dat een zakelijke aanpak die goedkoper lijkt maar duurder is.

ImageIn de titel van dit artikel staat na het woord ?uitschrijven? een aantal puntjes. Die worden meestal in een zin neergezet om de lezer tot een moment van stilte te manen: er wordt iets gezegd dat tot speciale bezinning stemt. Zo is het hier ook bedoeld: in deze artikelen wordt een zaak aangesneden die verdriet doet en daarom tot nadenken stemt.

Het woord ?uitschrijven? is bedoeld in de betekenis die u in Van Dale kunt vinden: iemand ?boeken als niet meer aanwezig?; of: ?een bewoner schrappen uit het bevolkingsregister?. Vooral die laatste definitie raakt de bedoeling van het gebruik van het woord in deze artikelen: we hebben het over leden van de gemeente waarbij de kerkenraad tot het finale besluit komt om hen uit het ledenbestand te schrappen. Ik besef dat dit in feite een heel lelijke verwoording is en wil mij dan ook haasten om er ?kleur aan te geven?. We hebben het over een heel tere zaak: een kerkenraad constateert dat een lid feitelijk, gezien diens opstelling, niet meer tot de gemeente van Christus wil horen en neemt het besluit om dat dan ook daadwerkelijk te constateren en de naam van deze broeder of zuster te schrappen uit het ledenregister van de kerk. Voortaan staat hij/zij niet meer in de gemeentegids die een keer in de zoveel jaar uitkomt. Dat is pijnlijk, zeker ook wanneer we denken aan familieleden van de betrokkene. Daarom zal een kerkenraad niet over ??n nacht ijs gaan wanneer hij een dergelijk besluit neemt. We zullen daar nader op ingaan.  

ImageFrancine Rivers, Mijn moeders hoop, vertaald door Hella Willering, uitgegeven door Voorhoeve in Kampen, ISBN 978 90 297 1900 1, prijs ? 22,50

De lezersschare van de romans van Rivers groeit, het aantal van haar romans ook. Bejubeld worden haar boeken door de uitgever, in de christelijke pers en door vele lezers. Dat maakte me nieuwsgierig. Daarom las ik deze roman. Het is een verhaal dat niet zonder enige diepgang is. Toch viel deze roman me niet mee.
Rivers vond het uitgangspunt voor dit verhaal in haar eigen familiegeschiedenis. Haar oma kwam uit Steffisburg in Zwitserland, net als Martha, ??n van de hoofdpersonen uit deze roman. Rivers? oma kwam in hun gezin helpen toen haar moeder tuberculose kreeg. Dat was voor het hele gezin een moeilijke tijd. Haar moeder had de verpleegstersopleiding gedaan en leerde toen een verpleeghulp kennen die haar man werd.
Deze en andere autobiografische gegevens heeft de schrijfster gebruikt om haar eigen verhaal te maken over Martha (afkomstig uit het Zwitserse Steffisburg) en Niclas (van Duitse afkomst). Zij vinden na veel omzwervingen hun plek in Amerika. Vier kinderen krijgen zij, een zoon en drie dochters. Het verhaal gaat vooral over moeder Martha en haar oudste dochter Hildemara.

Jozef Deleu, 555 Gedichten over leven, liefde en dood, Groot Verzenboek, een uitgave van  Lannoo/Podium, prijs ? 24,95

De eerste druk van dit boek verscheen in 1976. In de loop der jaren is het meer dan eens herzien. In 2009 kwam de veertiende druk uit, herzien en uitgebreid. In datzelfde jaar verscheen de vijftiende druk. De uitgave is in twee versies verkrijgbaar: gebonden en paperback. Gebonden kost deze bundel ? 39,95.
Deleu is een groot liefhebber van po?zie. Deze bloemlezing is de vrucht van een levenslange omgang met gedichten. Met deze bundel richt de samensteller zich op een zo groot mogelijk publiek. Hij wil zijn lezers een evenwichtig beeld geven van onze moderne po?zie. Met ?onze? bedoelt hij de moderne dichtkunst in Belgi? en Nederland, die begint bij Guido Gezelle in het Zuiden en Herman Gorter in het Noorden. Gedichten die hij voor een groot publiek te moeilijk acht, heeft hij buiten deze bundel gehouden. Hieruit kan niet de conclusie worden getrokken dat deze bundel gedichten bevat die door ieder die van een gedicht houdt (meteen) begrepen kunnen worden. Want het is wel een bundel gedichten van literair niveau.

Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...