ImageGod leren kennen. Volgens de gereformeerde belijdenis (artikel 2 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis) zijn daar twee middelen voor. De eerste is de schepping, onderhouding en regering van de wereld en de tweede is het Woord van God. God leren kennen door de schepping door goed te kijken, daarover gaan deze drie artikelen. Het vorige artikel ging over een fictief praktijkvoorbeeld, dit artikel gaat over Bijbelse voorbeelden.

De meeste mensen zullen bij het boek Job als eerste aan ?het lijden? denken. Job die alles kwijtraakte in zijn leven, zijn gezondheid, zijn kinderen en al zijn bezittingen. Maar aan het eind van het boek Job lezen we dat hij door God rijk gezegend wordt en dat hij rijker wordt dan hij ooit was geweest. Veel mensen zullen dit wellicht ook de ommekeer in het boek Job vinden, dat Job weer gezond en weer rijk gezegend wordt. Persoonlijk vind ik het vers dat ik in het eerste artikel citeerde de ommekeer in het boek Job, Job 42:5 eerder had ik slechts van U gehoord, maar nu heb ik U met eigen ogen gezien. Wat is dat een geweldige belijdenis van Job. Doordat Job van God een rondleiding (met woorden) in zijn geweldige schepping heeft gekregen, zegt Job dit, nu heb ik U met eigen ogen gezien. Geweldig, vindt u ook niet?
Ik leer van God en van Job dat goed kijken, het goed bestuderen van de schepping een prima middel is om God te leren kennen en om onder de indruk te raken van Gods almacht.

ImageIn dit Calvijnjaar heeft al een eindeloze reeks publicaties, lezingen, conferenties en tentoon-stellingen stilgestaan bij alle verschillende onderdelen van de theologie en de betekenis van Calvijn. Afgelopen zaterdag kwam daar de jaarlijkse schooldag in Apeldoorn nog bij. De hele dag stond in het teken van de reformator. Het thema: Calvijn ? wat heeft hij ons nog te zeg-gen?

De dag werd geopend door prof.dr. H.G.L. Peels die stilstond bij Exodus 27: 20.21. God geeft opdracht om dag en nacht licht te laten branden in de tent der samenkomst en daarvoor gebruikt Hij Zijn dienaren. Vandaag de dag worden op de TUA dienaren van de Here opgeleid die in een andere context dezelfde taak krijgen: het licht van Gods Woord laten schijnen over onze samenleving. Hierna volgden de wetenswaardigheden van een jaar TUA.

Gebed bij Calvijn
Drs. A. Huijgen ging in een lezing in op Calvijn en het gebed. Calvijn schrijft over het gebed in de Institutie, deel III, hoofdstuk 20. Daar zijn vier regels te vinden die volgens Calvijn bij een ?recht gebed? horen: diepe eerbied, een goede hartsgesteldheid, ootmoedig bij de Here komen om genade en bidden in zekerheid en met vrijmoedigheid.

Daarnaast speelt het beloftebegrip volgens Calvijn een grote rol in het gebed: het gebed richt zich op Gods beloften en Gods beloften roepen om het gebed. De biddende mens gaat ver-trouwelijk om met de Here. God hoort het gebed en het draagt vrucht. Maar we weten niet altijd hoe.

ImageBinnen de kerken is een verschuiving zichtbaar van ?klassiek? pastoraat naar vormen waarin de ouderling vooral het pastoraat van anderen coördineert. Pastoraat komt steeds meer bij gemeenteleden zelf te liggen .  

Met het begrip pastoraat wordt aangegeven, dat iemand geestelijke verzorging krijgt, van oudsher van een geestelijke. Verder zijn er specifieke vormen van pastoraat, zoals studenten- of stadspastoraat, gevangenispastoraat en ziekenhuispastoraat. Een andere term voor pastoraat is herderlijke zorg; een pastor is een herder

Uit mijn jeugd
Nog levendig herinner ik mij hoe in mijn kinderjaren de jaarlijkse huisbezoeken werden afgekondigd in de ochtenddienst vlak voor de collecte: ?Dinsdagavond huisbezoek om zeven uur bij de familie S. Sijtsma, acht uur bij ?om negen uur bij ? . Het was afwachten, wie er kwamen. De dominee met een ouderling, of twee ouderlingen. Om zeven uur zaten we dan allemaal keurig en in spanning klaar. Vanaf een jaar of acht moesten wij er gewoon bij zijn. Van de inhoud van deze gesprekken is mij bijgebleven, dat ons gevraagd werd naar school, club en catechese. Met mijn ouders spraken ze over het weer, de agrarische sector, of de preken naar tevredenheid waren en tenslotte of mijn ouders nog iets te vragen hadden. Dan werd er een gedeelte uit de Bijbel gelezen en een gebed uitgesproken. Om acht uur vertrok men naar de volgende. En verder? Je moest al heel ernstig ziek zijn, of er met catechisatie zijn uitgestuurd, maar anders zag je geen ouderling of predikant. Dit was toen in mijn beleving pastoraat. Pastoraat stond dus gelijk aan huisbezoek.

ImageGod leren kennen. Volgens de gereformeerde belijdenis zijn daar twee middelen voor. Lees artikel 2 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis er maar op na. De eerste is de schepping, onderhouding en regering van de wereld en de tweede is het Woord van God. God leren kennen door goed naar de schepping te kijken, daarover zal het gaan in drie artikelen. Dit eerste artikel gaat over een fictief praktijkvoorbeeld. Het tweede gaat over Bijbelse voorbeelden en in het derde artikel komt de verhouding tussen die twee middelen, de schepping en het Woord, aan bod.

Stelt u zich het volgende eens voor.
Het is herfst, een mooie en vroege zondagmorgen. Een strakblauwe lucht, een beetje grondmist, het is helder en koud. In het dorpje ?s Heerenberg gaat in de plaatselijke kerk die ochtend dominee Kijk in de Vegte voor. De dienst begint zoals gebruikelijk; de gemeente is een moment stil en krijgt daarna votum en groet te horen en er wordt gezongen, deze keer een aantal verzen uit Psalm 19 over de hemel en het heelal. Ds. Kijk in de Vegte leest een deel uit Psalm 104, over de schepping. En ook een stukje uit het boek Job, over de rondleiding (in woorden) die Job van God krijgt.

ImageOmgaan met conflicten is vaste kost in managementopleidingen en tijdens workshops van bedrijven. Het zijn dure uren, want het kost nogal wat om getraind conflicten te lijf te gaan of te voorkomen. Die bedragen zijn vaak door kerken niet op te hoesten. We werken nu eenmaal vaak letterlijk en figuurlijk pro Deo. Toch zien we een toenemende drang om ook in de kerkelijke gemeente deskundigen in te vliegen om vastgelopen processen en verhoudingen weer vlot te trekken. De zogenaamde mediators hebben er hun handen vol aan.

Waarom is dat? Conflicten in de kerk zijn er altijd geweest. Voor een deel is (onze) kerkgeschiedenis daardoor bepaald. Soms wordt gezegd: het was strijden voor de waarheid, maar er kwam ook veel ?vlees en wereld? bij. Met andere woorden: waren twee vooraanstaande kerkleiders minder koppig en/of heerszuchtig geweest, dan zou de kerkgeschiedenis anders gelopen zijn. Zo betrekkelijk kunnen dingen ook weer zijn. Waarom dan nu deskundigheid inhuren? Omdat wat in de ?gewone? maatschappij nuttig kan zijn, ook in Gods kerk en koninkrijk heilzaam kan zijn. Tegelijk is te bedenken dat heel wat broeders en zusters in de kerk inmiddels vanwege hun opleiding en werk, hier ervaring mee hebben en dat in- en aandragen binnen de kerk. En daar is niets mis mee, tenzij het ?gedoopt management? is. Dat wil zeggen aansluiting zoekt bij de bijbelse principes en wil werken in afhankelijkheid van de Heilige Geest.

Commentaar

 • TaizĂ© 2023-06-02 17:56:34

  In de week van Hemelvaart mocht ik samen met zeven jonge(re) gemeenteleden vijf dagen op reis. We...

 • De koning als dienaar 2023-05-19 18:22:03

  Nog steeds ben ik aan het bijkomen van de kroningsplechtigheid van Charles III. De...

 • Gedenken en vieren 2023-05-04 13:00:26

  Deze week, op 4 mei, herdenken we de doden uit de Tweede Wereldoorlog, de slachtoffers die vielen...

 • Jaarboek CGK 2023-04-21 14:46:35

  Het nieuwe jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerken is weer uit. Alle ge-update...