ImageWaar staat de kerk in onze maatschappij? Wat is de rol van de kerk in wat wij het ?publieke domein? noemen. In dit boek tracht prof. dr. J.C. Kennedy daarop een antwoord te geven.

Kennedy is in Amerika afgestudeerd in theologie, in buitenlandse betrekkingen en in geschiedenis. Sinds 2007 is hij hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef een proefschrift over culturele veranderingen in Nederland gedurende de zestiger jaren van de vorige eeuw. De positie van de protestantse kerk in de samenleving is de afgelopen 150 jaar niet dezelfde geweest. Kennedy wijst vier rollen aan -  min of meer achtereenvolgens -  die de kerk in die periode heeft gehad. Tot het eind van de negentiende eeuw kunnen de kerken beschouwd worden als nauw betrokken op de samenleving. Dat hing samen met de band die er was tussen de staat en de kerk. De overheid had grote invloed (reglementair, financieel) op de kerk. De kerk op haar beurt werd gezien als een onmisbare steunpilaar van de openbare orde. Een verschuiving naar de tweede rol vindt plaats aan het begin van de twintigste eeuw.

ImageTrouwe lezers van dit Kerkblad weten inmiddels ? en wisten vermoedelijk allang ? van de vormingscursus die al gedurende een lange reeks van jaren in onze kerken gegeven wordt op een tiental zaterdagen in het winterseizoen. Verdeeld over een viertal plaatsen, waaronder in het Noorden Drachten, komen een aantal honderden belangstellenden, jongeren en ouderen, broeders en zusters, vooral van binnen maar ook van buiten onze kerken, bijeen om na te denken over een aantal onderwerpen onder leiding van verschillende docenten. Terwijl inmiddels de uitnodiging voor de nieuwe cursus al te lezen is in de kerkelijke bladen, vertellen de cursusleiders van het afgelopen seizoen iets over het onderwerp, dat zij behandeld hebben. Uiteraard ook met de bedoeling uw en jouw belangstelling te wekken voor de cursus van het nieuwe seizoen.
Omdat de schrijver van dit artikel tot de docenten behoorde, kreeg ook hij het verzoek tot het schrijven van een artikel over het onderwerp dat hij behandelde: het Bijbelboek Dani?l.

Temidden van de 66 boeken van de Bijbel en de 39 boeken van het Oude Testament, neemt Dani?l een merkwaardige plaats in. In onze vertalingen heeft het boek een plaats gekregen tussen de Profeten, als laatste van de vier grote en vlak voor de 12 kleine profeten. Wij noemen Dani?l dan ook een profeet en zijn boek een profetisch boek. En ongetwijfeld is Dani?l een profeet. De Heere Jezus noemt hem zo in Mt.24: 15. In het Hebreeuwse Oude Testament heeft Dani?l echter een plaats in het derde deel van Tenach, de Joodse aanduiding van het Oude Testament: in de Geschriften, tussen Esther en Ezra in. Dani?l is kennelijk meer dan een profeet. We kunnen hem vergelijken met de schrijver van de Nieuwtestamentische Openbaring: Johannes. Hij is een profeet met een apocalyptische boodschap.

ImageAls Christen word je regelmatig geconfronteerd met kritische vragen over de inhoud van je geloof. Heel vaak hebben we dan de neiging om stil te vallen. We weten niet wat we moeten antwoorden. In het boek Hete Hangijzers onder redactie van Martine van Veelen en Cees Dekker worden 16 hete hangijzers door 16 verschillende auteurs behandeld. Het is een zeer lezenswaardig boek, dat ik hieronder uitgebreid zal bespreken.

Wanneer je in gesprek gaat over het christelijk geloof leven er bij veel buitenstaanders allemaal vooroordelen. Ook wanneer mensen zich meer gaan verdiepen in het christelijke geloof kunnen er allemaal vragen ontstaan. Daarnaast zijn er natuurlijk in de kerk moeilijke punten, waar we nogal eens van mening over verschillen. In veel gevallen zijn we dan simpel geneigd om te zeggen, wel zo is het en niet anders. De diepere argumenten ontbreken vaak. In dit boek wordt getracht om de lezer argumentatie en soms ook een stuk nuance te verschaffen over 16 belangrijke discussiepunten. Ik  noem er een aantal (dit zijn ook de titels van verschillende hoofdstukken): ?Waarom kennen we de Bijbel bijzonder gezag toe??,  ?Wat moeten we met al dat geweld in het Oude Testament??, ?Waarom laat God lijden toe??, ?Je kunt toch niet geloven in een God die onschuldige mensen straft in een hel??, ?Hoe christelijk te denken over homosexualiteit?, ?Is de Islam vriend of vijand?? en ?Zijn christenen soms betere mensen??.  

David Mitchell, De niet verhoorde gebeden van Jacob de Zoet, vertaald door Harm Damsma en Niek Miedema, uitgegeven door Ailantus in Amsterdam, prijs ? 18,95.

Ailantus is een literaire uitgeverij die in 2007 van start is gegaan, als onderdeel van Boom uitgevers. Er wordt naar gestreefd eigenzinnige literatuur van hoge kwaliteit uit te geven. De roman van Mitchell is de eerste die ik uit haar fonds las. Dat is in elk geval een roman van hoge kwaliteit. Daarom staat deze roman op de longlist van 13 boeken voor de Man Booker Prize 2010. In Nederland verscheen de eerste druk in mei 2010 en in augustus was er al een vijfde druk nodig.

De oorspronkelijke titel van dit boek is: The Thousand Autums of Jacob de Zoet. Duizend herfsten is een aanduiding voor Japan. De hoofdpersoon, Jacob de Zoet uit Domburg, neef van een dominee, vertrekt in 1799 voor vijf jaar naar Japan, maar het worden zeventien jaar. Ook als hij teruggekeerd is, komt hij niet los van Japan.
De Nederlandse titel wijst er op dat de gebeden van Jacob voor belangrijke zaken in zijn leven niet verhoord zijn. Welke van zijn gebeden wel zijn verhoord, blijft open.

Image... opdat zij ??n zijn ?                           
Johannes 17:21a


Opdat zij ??n zijn. Deze woorden van Jezus worden dikwijls opgevat als zijn gebod om kerkelijke eenheid te zoeken. Maar hiermee geeft Jezus geen gebod. Deze woorden horen tot zijn gebed. Het is een belangrijke bede, want ze komt vier keer voor, in Johannes 17:11, 21, 22 en, iets anders in 23.
Deze tekst is dus geen gebod, maar een gebed. Jezus vraagt zijn Vader om eenheid.

Achtergrond
We lezen in het NT vaak dat Jezus bidt. In Joh. 17 lezen we wat Hij bidt. Met dit gebed richt Hij zich niet alleen tot zijn Vader, maar Hij wil er ook een belangrijk aspect van het evangelie mee doorgeven. Om te begrijpen waarom het Hem gaat, moeten wij erop letten wanneer en waarom Hij het heeft gebeden.
De tijd is gekomen dat Jezus als Middelaar het offer van zijn leven moet gaan brengen. Maar eerst viert Hij met zijn leerlingen het Pascha en Hij spreekt zijn afscheidswoorden tot hen (Joh. 14-16). Het zijn woorden van bemoediging. Want Hij verzekert hun dat Hij hen niet alleen zal achterlaten. Hij zal de Heilige Geest sturen.
Dan volgt in hoofdstuk 17 Jezus? afscheidsgebed. Dat heeft alles te maken met zijn terugkeer tot de Vader, als Hij alles heeft volbracht. Het heeft ook te maken met het vervolg van Gods heilswerk in de wereld. Daarvoor zal God Jezus? leerlingen inschakelen, door Hem toegerust met de kracht van de Heilige Geest.
Dit is de achtergrond van dit gebed, ook van zijn bede dat al de zijnen ??n zullen zijn. De reden ligt dus in de voortgang van zijn heilswerk.

Commentaar

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...

 • Nieuw leven 2024-04-19 17:47:34

  In januari begint het al: het wordt weer langer licht en de sneeuwklokjes gaan bloeien, en even...

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....