ImageEr blijkt bij een groeiend aantal mensen behoefte te bestaan hun doop als kind te gedenken door het verrichten van een symbolische handeling in het midden van de gemeente, bij voorkeur bij de doopvont. Is het goed hieraan tegemoet te komen?

De gesignaleerde behoefte komt vooral naar voren bij hen die wel als kind gedoopt zijn, maar lange tijd in hun leven van het evangelie of in elk geval van de gemeente zijn vervreemd. Wanneer het dan tot een omkeer komt en ze geraakt worden door Gods Woord, willen zij dat graag markeren. Er is een verlangen naar tastbare ervaring van het heil. Men wil het ?herintreden? in de gemeente actief onderstrepen. Daarmee moet duidelijk worden gemaakt dat er echt een wissel is omgezet in het leven. Zo wordt er gesproken van een ?waterhandeling?, bijvoorbeeld door v??r in de kerk met de gemeente als getuige een belijdenis van geloof uit te spreken en daarbij met de hand het water van de doopvont aan te raken. Anderen willen verder gaan: niet alleen de handen, maar ook hoofd, hart en voeten aanraken met water als teken dat heel het bestaan voortaan gestempeld wordt door het evangelie van Christus. Het gaat hierbij beslist niet om een herhaling of vernieuwing van de eenmaal ontvangen doop. Daarom verricht dan ook niet de voorganger deze  ?waterhandeling?, maar de betrokkene zelf.  

ImageIn het Nieuwe Testament is te lezen hoe de boodschap van Jezus Christus de wijde wereld in gaat. Niet alleen het volk van Isra?l, maar de hele wereld mag horen dat er redding is bij de God van Isra?l. Dat is anders dan in het Oude Testament, daar lijkt het heil alleen voor het volk van Isra?l te zijn. Wat is er nu precies veranderd? In dit artikel wil ik dit onderwerp kort belichten.

Tijdens een vergadering in Jeruzalem, het zogenaamde apostelconvent, wordt er stevig gediscussieerd over de noodzaak van de besnijdenis. Na de opstanding en hemelvaart van Christus en de opdracht om ?alle volken tot discipelen te maken? zijn de apostelen ook daadwerkelijk op pad gegaan. Met als gevolg dat er naast Joden ook heidenen zich bekeren tot de God van Isra?l. Moeten deze heidenen zich nu ook laten besnijden? Twee groepen staan tegenover elkaar. De ene groep pleit voor de besnijdenis voor iedereen, terwijl Petrus, Paulus en Barnabas zich hard maken voor een evangelie zonder besnijdenis voor de heidenen. Nadat Paulus gesproken heeft, spreekt Jacobus de vergadering toe. Hij doet dit met woorden die ontleend zijn aan de profetie van Amos. Hij ?citeert? Amos 9:11 en 12. ?Daarna zal Ik weerkeren en de vervallen hut van David weer oprichten en wat daarvan is ingestort, zal Ik weer opbouwen opdat het overige deel der mensen de Here zoeke en alle heidenen over welke mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Here, die deze dingen doet?.

ImageOns land zal zijn gewas voortbrengen. Dat staat in Psalm 85:13b. Uit de Psalm geknipt lijkt deze tekst geknipt voor de biddag voor gewas en arbeid. Uit deze woorden spreekt vertrouwen op God, evenals uit 13a: de HERE zal het goede geven. God is trouw en zal ons zegenen. Dat mogen we geloven.

Wat moeten mensen met wie het niet goed gaat met deze tekst? Mensen die zwaar getroffen zijn door recessie of aardbeving. Mensen zonder oogst of werk kunnen er door in de put ra-ken, hun vertrouwen op God kwijtraken.

Omkeer
De tekst mag niet uit de Psalm worden geknipt, zoals trouwens van elke Bijbeltekst geldt dat hij niet uit zijn context mag worden los gemaakt. Vers 13 moet worden gelezen vanuit de hele Psalm.
Psalm 85 gaat over ballingschap en bekering. En geeft hoog op van liefde en trouw, vrede en gerechtigheid. In de verzen 11, 12 en 14 gaat het over gerechtigheid. Daartussenin, bijna aan het slot van dit lied, komt het gewas ter sprake.

In Psalm 85 komt vijf keer het werkwoord voor dat op de ??n of andere manier met keren moet worden weergegeven (2, 4, 5, 7 en 9). In de meeste vertalingen komt dat helaas niet uit de verf.
De dichter staat eerst stil bij de ballingschap van Isra?l. De HERE heeft een omkeer teweeg-gebracht, een keer ten goede (2). Want Hij keerde zich af van zijn brandende toorn die in de ballingschap tot uiting kwam (4).
In vers 5 wordt gebeden of God weer een keer wil geven; een totale omkeer in het bestaan (7). Het is een gebed om bekering, dat Gods volk niet weer zal terugkeren tot dwaasheid (9).

Op donderdag 18 februari kwam de classis Leeuwarden bijeen, om onder de vaardige leiding van de voorzitter, ds Steensma een redelijk gevulde agenda af te werken. Ingekomen stukken, verslagen, bezwaarschriften, verzoeken, het zat er allemaal bij en het vroeg nauwkeurige aandacht.

Tijdens de morgenvergadering kon er al heel wat behandeld worden, soms uitvoerig, soms bij hamerslag. Voor de middagvergadering waren de deputaten art. 49 KO uitgenodigd. Zij vertegenwoordigen het totale kerkverband en worden betrokken bij zaken die het geheel van onze kerken aangaan. Meestal is hun belangrijkste taak om erop toe te zien dat de procedures goed worden uitgevoerd. Dat lijkt nogal simpel, maar ze moeten oren en ogen wel goed open houden om tot een onafhankelijk oordeel te komen. Twee zaken vroegen hun aandacht.

Emeritering
Het eerst werd de aanvraag tot emeritering van ds. J. Jonkman te Drachten behandeld. Het is mooi als iemand tot de pensioengerechtigde leeftijd gekomen is. Niet iedereen haalt dat. Ds. Jonkman zal binnenkort die leeftijd wel bereiken. Er moet echter ook bij gezegd worden: de laatste tijd tobt hij wel met zijn gezondheid, en dat was een extra reden om het emeritaat nu aan te vragen.

ImageGraaigedrag wordt aangevoerd als de oorzaak van de huidige financi?le en economische crisis. Doen we als Christenen mee aan graaigedrag of vertonen we juist geefgedrag? Bijvoorbeeld in het geven aan de kerk, aan goede doelen. Wat kunnen we vandaag nog leren van de voorbeelden die de Bijbel ons schenkt over ons omgaan met geld? In het vorige nummer hebben we gekeken naar de geestelijke aspecten en de bijdrage aan de eigen gemeente (deel 1) en ditmaal kijken we naar ons geefgedrag in de collecten en aan goede doelen (deel2).

Naast een soort VVB (de tienden; Deut.14,22-29 en 26,12-15 en Luc.11,42) kom je in de bijbel geregeld ook concrete doelen tegen waar in de gemeente voor wordt gecollecteerd (de collecte voor de armen in Jeruzalem (Romeinen 15,26); de hulp aan Paulus (Fil.4,14-20)). Soms gaat het om natura (1 Cor.11: eten voor de armen).
In ieder geval is het geven (denk ook aan de tempeldienst) een belangrijk moment om je dankbaarheid te uiten, concreet en met een duidelijk doel. Vaak gaat het geven gepaard met gebed (dikwijls zowel van ontvanger als gever (brief aan de Fil.)).
Ook in de kerkdienst mag daarom de collecte een belangrijk moment zijn. Een moment waarop aandacht voor God als Gever mag zijn. Een moment van dankbaarheid. En een moment van gebed.
Omdat het belangrijk is concreet te geven en aandacht te hebben voor het moment van geven, is ??n collecte meer geschikt dan meerdere collecten. Met ??n collecte in een dienst kan er aandacht zijn voor het moment van geven, voor het doel en de eventuele betrokkenen. Ook kan er in het gebed meer aandacht aan het collectedoel gegeven worden.

Commentaar

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....

 • Lijdenstijd 2024-03-23 18:53:26

  Met de lijdenstijd lijkt onze samenleving niet uit de voeten te kunnen. Hoe anders is dat met...

 • Leipzig en Navalny 2024-03-07 19:01:01

  Vorige week waren mijn vrouw en ik een paar dagen in het voormalige Oost-Duitsland op bezoek bij...

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...