Op 11 februari 2010 kwam de classis Hoogeveen bij elkaar in de Centrumkerk te Hoogeveen. Elke keer weer als er zo?n vergadering is, moet je ? voor sommige mensen ? iets van een drempel over. Want wat is dat eigenlijk: een classisvergadering en is dat nou nodig dat mensen zich voor een dag vrij maken om met elkaar te praten over de dingen die ?
Meer en meer leeft de gedachte dat alles wat met de kerk te maken heeft toch vooral een plaatselijk gebeuren is: we zijn kerk in en rond de plaats waar we als gemeente samen komen. Daar gebeurt het en daar zetten we ons voor in. En om dan ook nog eens samen met andere kerken bij elkaar te moeten komen, waar is dat voor nodig?

Wel, op 11 februari was er zo?n classisvergadering: met tien kerken waren we daar samen in Hoogeveen. Om elkaar te dienen, te helpen en te ondersteunen. Want daar is de classis voor bedoeld. Ook als er een van tevoren opgestelde agenda wordt behandeld.
Het is niet een administratief gebeuren, waarbij je af kunt vinken wat je al gehad hebt, en waarin je vooral kunt kijken of alles volgens de onder ons geldende en afgesproken regels gebeurt. Het is allereerst een geestelijk gebeuren, bedoeld om echt die drie dingen die genoemd worden te doen: we dienen elkaar, we helpen elkaar en we ondersteunen elkaar.

ImageDe actiedag voor de noodhulp aan Ha?ti, gehouden op zaterdag 23 januari 2010 in en bij de gebouwen van de Chr. Geref. Kerk te Drogeham, is in alle opzichten zeer succesvol verlopen. De opbrengst van deze dag was maar liefst ? 16.375,00.

Sinds april 2008 is vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk te Drogeham een diaconaal werker, de 26-jarige Margot de Greef uit Twijzel, voor een periode van drie jaar uitgezonden naar Ha?ti. Zij heeft inmiddels al veel goed werk kunnen verrichten in dit straatarme land met behulp van giften uit Nederland. Het land werd op 12 januari 2010 getroffen door een enorme aardbeving. Hierbij zijn 230.000 doden gevallen en vele duizenden gewonden, de materi?le schade is niet te overzien. Het gebied in en rond de hoofdstad Port-au-Prince is het zwaarst getroffen. Margot woont midden in dit rampgebied en is zelf momenteel dakloos, nadat haar woning onbewoonbaar is geworden. Vele woningen en gebouwen zijn met de grond gelijk gemaakt. In deze zeer ernstige en chaotische omstandigheden doet Margot dagelijks haar werk en probeert ze met de middelen die ze heeft zo goed mogelijk hulp te verlenen aan de slachtoffers van de ramp.

Actiedag
Om Margot vanuit het thuisfront beter financieel te kunnen ondersteunen, werd er een actiedag georganiseerd, met als doel zoveel mogelijk geld bijeen te brengen. Met behulp van een groot aantal vrijwilligers werden er vele activiteiten georganiseerd, zoals een dienstenmarkt, het wassen van auto?s, verkoop van vele eetbare en andere goederen. Voor de kinderen was er een ranjakoe aanwezig, evenals een springkussen. Lege statiegeldflessen werden spontaan aangeboden door de honderden bezoekers van de actiedag. Voor koffie met gebak werd gezorgd, evenals een maaltijd met soep en broodjes. Als afsluiting werd ?s avonds in de kerk een samenkomst gehouden met gebed, samenzang en muziek. Medewerking werd verleend door de jeugdclub ?Connection?, de Chr. Brassband ?Da Capo? uit Drogeham en organist Johan Renes. Deze bijzondere en indrukwekkende samenkomst stond onder leiding van ds. H.K. Sok. De organisatie denkt met dankbaarheid terug aan deze dag, waarbij de goede sfeer en de grote opbrengst nog lang in herinnering zullen blijven!

ImageGraaigedrag wordt wel aangevoerd als de oorzaak van de huidige financi?le en economische crisis. Doen we als Christenen mee aan graaigedrag of vertonen we juist geefgedrag? Bijvoorbeeld in het geven aan de kerk, aan goede doelen. Wat kunnen we vandaag nog leren van de voorbeelden die de Bijbel ons schenkt over ons omgaan met geld? In een tweetal artikelen kijken we naar de bijdrage aan de eigen gemeente (deel1) en in het volgende nummer naar de collecten en goede doelen (deel2).

Het is opmerkelijk dat er in de bijbel zoveel aandacht wordt besteed aan de omgang met geld en goed. Ergens las ik de opmerking dat Jezus meer zegt over het geld dan over de hel en de hemel! Telkens brengt Jezus in redevoeringen en in gelijkenissen het geld ter sprake. Wat kan daar toch de reden van zijn?
De bijbel laat weten dat daar de liefde van God achter zit. God wil namelijk dat wij onze vastheid niet zoeken in ons bezit, maar in H?m. Bezit kan ons geen leven verzekeren, maar God kan dat wel. Jezus zei daarover eens: 'Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit.' (Luk 12:15).
Geld biedt dus geen enkele zekerheid. Maar wat biedt het geld dan wel? De Gever van het geld reikt ons daarbij het doel aan: God geeft ons alles rijkelijk ten gebruike om w?l te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig en mededeelzaam (1 Tim.6,17-19). Dat dat een zaak van groot belang is, blijkt uit het vervolg van deze tekst: om ons daardoor een vaste grondslag voor de toekomst te verzekeren om het ware leven te grijpen.

ImageDr. J.P. Fokkelman is een kenner van Semitische talen en doceerde tot 2001 klassiek-Hebreeuwse literatuur aan de universiteit van Leiden. Samen met Dr. W.J.C. Weren redigeerde hij het enige jaren geleden verschenen vuistdikke boek ?De Bijbel literair?. Jan Fokkelman leest de Bijbel als literatuur. In een van zijn inleidingen in het net genoemde boek gaat hij in op de vraag of de Bijbel niet in de eerste plaats een moreel en spiritueel monument is. Een voor ons herkenbare vraag! De Bijbel wordt toch naar ?beneden? gehaald wanneer wij Het Boek literair gaan behandelen?

Fokkelman onderschrijft weliswaar de morele en geestelijke kant van de Bijbel maar, zo voegt hij er direct aan toe, alleen in samenhang met het inzicht dat de boeken van de Bijbel een product van verbeeldingskracht zijn. En dat die boeken slechts tot hun recht komen als de lezers antwoord geven met hun verbeeldingskracht. Onder literair verstaat Fokkelman ten eerste dat alle Bijbelboeken zorgvuldig zijn geschreven, ten tweede dat de meeste boeken een creatief gebruik van taal vertonen en ten derde dat een behoorlijk aantal boeken zeer goede (Fokkelman gebruikt het woord ?virtuoos?) taalbeheersing laten zien. Kortom Fokkelman slaat het schrijverstalent van de auteurs van de Bijbel hoog aan. Reden te meer om als lezer goed te luisteren naar de tekst die bewust zo geschreven is als die geschreven is. De inhoud is met voorbedachten rade in een bepaald jasje gegoten. In een ander boek (Oog in oog met Jakob) vermeldt hij: ?Bovendien willen de Bijbelschrijvers (oorspronkelijk vaak sprekers) hun visie op God, mens en wereld op geen enkele andere wijze uiten dan als vertellers en dichters, dus op de wijze van het kunstwerk.? Ik ga hier voorbij aan het gegeven dat Fokkelman het heeft over ?hun visie?.

Op 9 februari 2010 vergaderde de classis Groningen in de Maranathakerk te Groningen.
Deze vergadering werd geopend door br. J. Holwerda namens de roepende kerk van Thesinge.
De leiding berustte bij ds. N. Vennik, preses. De scriba ds. J.G. Kortleven is door ziekte verhinderd deze vergadering bij te wonen; zijn taak wordt waargenomen door de assessor ds. A.J. van der Toorn.

Na onderzoek van de lastbrieven kan geconstateerd worden dat de classis wettig bijeen is. Doordat we in de classis ook te maken hebben met een samenwerkingsgemeente met de GKv, wordt eerst een punt van orde behandeld. De vraag is of een afgevaardigde van een samenwerkingsgemeente die behoort tot een ander kerkverband in volle rechten en plichten aan de vergadering kan deelnemen. Lid van deputaten kerkorde en kerkrecht, ds. D. Quant, schreef hierover een brief, die enige helderheid verschaft. De classis besluit zich te moeten houden aan de in onze kerken geldende regel, dat een afgevaardigde van een ander kerkverband alleen maar als waarnemer (adviseur) aanwezig kan zijn.

Er is een verzoek ter tafel van de kerk van Mussel om te komen tot een nauwere samenleving met de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Mussel/Musselkanaal-Valthermond. Voor de behandeling van dit agendapunt zijn ds. A. Brons, ds. G. van de Groep, ds. D.J. Steensma en ds. W.J. Quist aanwezig namens de particuliere synode van het noorden om de classis op dit punt van advies te dienen. Een door de kerkenraad van Mussel ingediend rapport wordt in bespreking gegeven. Desgevraagd delen de afgevaardigden van Mussel mee, dat de nauwere samenleving inhoudt: kanselruil, het erkennen van elkaars attestaties en gezamenlijke viering van het Heilig Avondmaal. Na bespreking delen deputaten mee geen bezwaren te hebben tegen inwilliging van het verzoek van Mussel. Het wordt in stemming gegeven en unaniem willigt de classis het verzoek van Mussel in.

Commentaar

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....

 • Lijdenstijd 2024-03-23 18:53:26

  Met de lijdenstijd lijkt onze samenleving niet uit de voeten te kunnen. Hoe anders is dat met...

 • Leipzig en Navalny 2024-03-07 19:01:01

  Vorige week waren mijn vrouw en ik een paar dagen in het voormalige Oost-Duitsland op bezoek bij...

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...