Een paar weken terug heb ik op zondagavond een bijeenkomst voor twaalf-plussers bijgewoond, die ging over de gevolgen van drugs en alcohol gebruik van met name jongeren. Ook in Noordoost Friesland geeft dit reden tot zorg. Een aantal personen op het terrein van de zorg en hulpverlening hield een boeiend betoog over de situatie nu en de nadelige consequenties: hoe jonger je met drugs en alcohol in aanraking komt, hoe groter de kans dat de hersens onherstelbare schade oplopen. Ieder weekend worden er in ziekenhuizen jongeren binnen gebracht die zoveel hebben gedronken, dat soms voor hun leven gevreesd wordt. En niet alleen drank maar ook drugs. De verpleegkundige schetste in het kort wat de gevolgen zijn: hersenbeschadiging, de studie lukt niet zo goed meer, je hebt altijd geld tekort, waardoor je op het criminele pad moet om aan geld te komen, enzovoort.

Onze Heidelbergse Catechismus noemt de eucharistieviering van de kerk van Rome een vervloekte afgoderij. Een hard woord dat discussie oproept en bij sommigen weerstand. Onlangs werd daarover opnieuw gesproken. Dat gebeurde binnen het verband van de gereformeerde kerken (vrijgemaakt). De gemeente van Barneveld-Voorthuizen deed een verzoek tot aanpassing van de desbetreffende passage. Zij richtte zich daartoe tot haar classis. Uiteindelijk zou het verzoek op de tafel van de generale synode terecht moeten komen. Maar de classis heeft het verzoek terugverwezen. Het verzoek moest beter onderbouwd worden.
Begrijpelijk is dat velen moeite hebben met de harde toon van de catechismus op dit punt. Maar we moeten ermee rekenen dat in deze formulering de tijd meespeelt waarin de catechismus is ontstaan. Het woord 'vervloekt' is waarschijnlijk opgenomen in reactie op de vele vervloekingen die Rome korte tijd vóór de verschijning van de catechismus had uitgesproken over hen die bepaalde rooms-katholieke leerstellingen niet geloofden. Bovendien klinkt in de formulering van de catechismus een fel protest door tegen alles wat om de roomse mis heen was gegroeid.
Maar belangrijker is een andere zaak. Volgens antwoord 80 wordt Christus in elke mis geofferd. Sommigen menen dat de catechismus daarmee een verkeerd beeld van de mis schetst. Zij spreken zelfs van een valse getuigenis.

Er blijft Japan niet veel bespaard: een aardbeving, een tsunami, tekorten aan stroom en drinkwater, lage temperaturen en een drietal beschadigde kerncentrales die mogelijk tot een nucleaire crisis kunnen leiden. Mogelijk tienduizenden doden zijn te betreuren en honderdduizenden zijn uit voorzorg geëvacueerd. De premier Nato Kan sprak over de ergste crisis in het land sinds de Tweede Wereldoorlog.

Twee kerncentrales worden bij gebrek aan voldoende elektriciteit met zeewater gekoeld om oververhitting tegen te gaan. Er heeft zich al één explosie voor gedaan en nieuwe explosies zijn niet uit te sluiten. Inmiddels zijn 28 mensen besmet met radioactieve straling.

De inzet van het leger is verdubbeld tot 100.000 manschappen die doen wat ze kunnen om de gewonden te helpen en de evacuatie in goede banen te leiden. Honderdduizenden overlevenden melden zich hongerig en dorstig bij de opvangkampen, terwijl 1,4 miljoen huishoudens geen toegang hebben tot schoon drinkwater en ruim 1,9 miljoen huishoudens verstoken zijn elektriciteit.

Er is grote onrust in ons land over de zorg voor de zwakken in onze samenleving. Gesuggereerd wordt dat door het beleid van het kabinet Rutte-Verhagen de zorg wordt uitgekleed. Verschillende demonstraties tegen het ‘afbraakbeleid’ zijn er al geweest. Zo op het eerste gezicht komen tal van bezuinigingen en beleidsveranderingen hard aan bij hen die zorg nodig hebben. Opeens lijkt er geen plaats meer te zijn voor leerlingen die naar een speciale school zouden moeten. Opeens lijkt het er op dat duizenden wegtrokken worden uit de veilige werkplek van de sociale werkplaats. Opeens lijken tal van voorzieningen voor ouderen weg te vallen. Er wordt schande van gesproken. Toch gebied de eerlijkheid te zeggen dat er het nodige is mis gegroeid in de sociale zekerheidssector. Te veel kinderen en jongeren hebben een ‘stempeltje’ gekregen om daarmee recht te krijgen op speciaal onderwijs of op een Wajong-uitkering. Procentueel hebben wij in Europa de meeste kinderen met een ‘stempeltje’ en het hoogste aantal jongelui die middels de Wajong een leven lang een uitkering kunnen krijgt. Daar moet iets mis mee zijn. En dan bedoel ik niet met deze kinderen of deze jongelui, maar met de methode waarmee wij hen beoordelen. Op zich lijkt het natuurlijk geweldig dat bijna iedereen in zijn of haar situatie wordt opgevangen. Maar het negatieve effect wordt vaak vergeten. Wie een stempeltje heeft gekregen als zijnde ‘speciaal’ of ‘niet-normaal’ komt daar bijna nooit meer vanaf. Het blijkt een enorme hindernis te zijn om gewoon werk te vinden en om zelf te gaan verdienen en om zelf verantwoordelijkheid voor het eigen leven te gaan dragen. Het maakt heel wat kinderen en jongelui onnodig afhankelijk. Ze raken opgesloten en geïsoleerd in de zorg. Dat is niet alleen duur, maar voor hen zelf is het ook uitzichtloos. Het lijkt barmhartig, maar werkt onbarmhartig.

Lisa heeft verdriet.
De uitslag van de Cito-toets is niet wat ze verwacht had. Het VWO - daar wou ze naartoe. En nu is het maar HAVO/VWO. De tranen lopen  over haar wangen. Wat is ze teleurgesteld!

Kent u Sam Galesloot?
Er is een documentaire over hem uitgezonden. Sam was een jongen die vanaf zijn vijfde leed aan een progressieve spierziekte. Zijn spieren lieten het steeds meer afweten. Ook werd hij blind en doof. Maar zijn levenslust nam toe. Hoe slechter  zijn  lichaam functioneerde , hoe meer zijn hersens honger kregen naar kennis. Hij kon al bijna niets meer zien, maar zijn moeder haalde stapels boeken uit de bibliotheek. Zij las die boeken dan voor. Hij had zijn hoop gevestigd op een spraakcomputer. Maar zijn gehoor was te slecht. Hij was volledig afhankelijk van de mensen om hem heen.

Commentaar

 • Zeven vinkjes 2022-07-01 18:00:29

  Zomaar op een avond word ik gefascineerd door het verhaal van een schrijver, die aan tafel zit bij één...

 • Vluchtelingen 2022-06-17 17:01:48

  Komende maandag, 20 juni, is het Wereldvluchtelingendag. Al sinds 2001 is deze dag door de...

 • Godsdienstvrijheid een zegen 2022-06-03 15:31:24

  Het is gewoon een gegeven. Onze samenleving wordt steeds seculierder. Onlogisch is het niet dat...

 • Kirill 2022-05-20 17:21:12

  Kirill, of Cyril is 75 jaar en sinds 2009 de patriarch van Moskou en van alle Russen en de Primaat van de...