ImageGraaigedrag wordt wel aangevoerd als de oorzaak van de huidige financi?le en economische crisis. Doen we als Christenen mee aan graaigedrag of vertonen we juist geefgedrag? Bijvoorbeeld in het geven aan de kerk, aan goede doelen. Wat kunnen we vandaag nog leren van de voorbeelden die de Bijbel ons schenkt over ons omgaan met geld? In een tweetal artikelen kijken we naar de bijdrage aan de eigen gemeente (deel1) en in het volgende nummer naar de collecten en goede doelen (deel2).

Het is opmerkelijk dat er in de bijbel zoveel aandacht wordt besteed aan de omgang met geld en goed. Ergens las ik de opmerking dat Jezus meer zegt over het geld dan over de hel en de hemel! Telkens brengt Jezus in redevoeringen en in gelijkenissen het geld ter sprake. Wat kan daar toch de reden van zijn?
De bijbel laat weten dat daar de liefde van God achter zit. God wil namelijk dat wij onze vastheid niet zoeken in ons bezit, maar in H?m. Bezit kan ons geen leven verzekeren, maar God kan dat wel. Jezus zei daarover eens: 'Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit.' (Luk 12:15).
Geld biedt dus geen enkele zekerheid. Maar wat biedt het geld dan wel? De Gever van het geld reikt ons daarbij het doel aan: God geeft ons alles rijkelijk ten gebruike om w?l te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig en mededeelzaam (1 Tim.6,17-19). Dat dat een zaak van groot belang is, blijkt uit het vervolg van deze tekst: om ons daardoor een vaste grondslag voor de toekomst te verzekeren om het ware leven te grijpen.

Op 9 februari 2010 vergaderde de classis Groningen in de Maranathakerk te Groningen.
Deze vergadering werd geopend door br. J. Holwerda namens de roepende kerk van Thesinge.
De leiding berustte bij ds. N. Vennik, preses. De scriba ds. J.G. Kortleven is door ziekte verhinderd deze vergadering bij te wonen; zijn taak wordt waargenomen door de assessor ds. A.J. van der Toorn.

Na onderzoek van de lastbrieven kan geconstateerd worden dat de classis wettig bijeen is. Doordat we in de classis ook te maken hebben met een samenwerkingsgemeente met de GKv, wordt eerst een punt van orde behandeld. De vraag is of een afgevaardigde van een samenwerkingsgemeente die behoort tot een ander kerkverband in volle rechten en plichten aan de vergadering kan deelnemen. Lid van deputaten kerkorde en kerkrecht, ds. D. Quant, schreef hierover een brief, die enige helderheid verschaft. De classis besluit zich te moeten houden aan de in onze kerken geldende regel, dat een afgevaardigde van een ander kerkverband alleen maar als waarnemer (adviseur) aanwezig kan zijn.

Er is een verzoek ter tafel van de kerk van Mussel om te komen tot een nauwere samenleving met de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Mussel/Musselkanaal-Valthermond. Voor de behandeling van dit agendapunt zijn ds. A. Brons, ds. G. van de Groep, ds. D.J. Steensma en ds. W.J. Quist aanwezig namens de particuliere synode van het noorden om de classis op dit punt van advies te dienen. Een door de kerkenraad van Mussel ingediend rapport wordt in bespreking gegeven. Desgevraagd delen de afgevaardigden van Mussel mee, dat de nauwere samenleving inhoudt: kanselruil, het erkennen van elkaars attestaties en gezamenlijke viering van het Heilig Avondmaal. Na bespreking delen deputaten mee geen bezwaren te hebben tegen inwilliging van het verzoek van Mussel. Het wordt in stemming gegeven en unaniem willigt de classis het verzoek van Mussel in.

ImageIn mijn eerste artikel gaf ik een korte omschrijving van ?Emerging Churches?. We zagen dat  in een EC alles erop gericht is om aansluiting te vinden bij de manier van denken en leven van postmoderne mensen. De ingrijpende cultuuromslag van modernisme naar postmodernisme is daarbij het centrale thema. Hoe hebben wij als gereformeerde christenen deze beweging nu te waarderen?


Er zijn diverse invalshoeken te bedenken waarop wij als gereformeerde christenen kunnen reageren op de EC. Ik beperkt me tot drie onderwerpen:

-    Het onderscheid tussen modernisme en postmodernisme
-    De omgang met de cultuur
-    De visie op de kerk

Image?Ze lezen nieuws als journalisten. Ze kijken films als regisseurs. Ze kijken naar reclame als reclamemakers. Deze eerste positieve, slimme generatie vergt een geheel nieuwe benadering. Want als je je communicatie verkeerd inricht, dan raak je ze kwijt. Voorgoed. Dan blijven ze onverschillig of keren zich zelf van je af.? En met name het zinnetje ?? als je je communicatie verkeerd inricht, dan raak je ze kwijt. Voorgoed ...? deed de redactie van het Kerkblad vragen: Wat moeten wij daar als kerk mee? Wij communiceren nog steeds zoals we dat al eeuwen deden. Raken wij de jongeren niet kwijt omdat we het evangelie niet op een voor hen vatbare en hanteerbare manier communiceren? Want voor de generatie Einstein (geboren na 1990) geldt: ?De Kerk is haar macht over het geestelijk welbevinden ontnomen, eenieder kan nu zelf beschikken over het lijf in pijn, leven en dood. We zijn individuen geworden met een eigen wil, niet gedicteerd door geloof of andere ideologie?n?.

Echtheid
Wat moeten we als kerk met de manier, waarop de Einsteiners (en allen na hen) hun leven bouwen? Niemand zal ontkennen, dat de kerk de taak heeft in woord en daad lichaam van Christus Jezus in de tijd te zijn. Opdat mensen geloven in de liefde van God en door het geloof behouden worden. Een eerste vereiste is dan wel, dat de kerk ?echt? is. Dat betekent, dat de kerk aan alle kanten uitstraalt geheel en al en onvoorwaardelijk te geloven wat of in Wie ze zegt te geloven. Maar wat moeten we doen om dat uit te stralen? En hier zit een heel lastig punt. Als wij gaan bepalen op welke manier echtheid blijkt is er weer een vorm geboren, die binnen de kortst mogelijk tijd weer een lege huls is. Toch doe ik een poging.

ImageDe filosoof en politicoloog Roel Kuiper schreef dit boek als onderdeel van de Christelijk Wijsgerige Reeks. Hij was eerder directeur van het Wetenschappelijke Instituut van de ChristenUnie, nu hoogleraar in de Reformatorische Wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Op een diepzinnige wijze toont Kuiper aan hoe de samenleving is los gezongen van God, maar ook hoe de Rede - zeg het nuchtere verstand - zich heeft losgezongen van andere reflectiepunten. Met noodlottige gevolgen. Die ontwaren wij in onze tijd aan den lijve. Doorgeschoten individualisme met als kwalijk effect vereenzaming. Doorgeschoten liberalisme met als leuze ?De vrijheid voorop in alles!? Met als kwalijke gevolgen, o.a. het recht om te beledigen of om steeds verder de criteria op te rekken bij abortus provocatus en euthanasie. Het wordt een wereld van de onredelijke redelijkheid en een tijd van intolerantie. We merken dat in de aanvallen op het bijzondere onderwijs ? Art. 23 van de Grondwet.

Commentaar

 • De gasprijs en de kerkzaal 2022-11-17 19:08:21

  De stijging van de energiekosten houdt ons allemaal bezig. We zetten de kachel een graadje lager,...

 • Beroepingswerk 2022-11-04 18:21:30

  Als er in een kerkelijke gemeente een vacature is voor de functie van predikant, dan gaat die...

 • Mahsa Amini 2022-10-20 18:06:56

  Ik kom er niet los van, van wat ik hoorde over Mahsa Amini, die door de moraalpolitie werd...

 • Micha 2022-10-08 07:55:13

  Misschien komt het je bekend voor. Je vertelt aan een vriend dat je een dagje uit gaat, of aan je...