{mosimage}Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gave genoten hebben en deel gekregen hebben aan de heilige Geest, en het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben, en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen, daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken.        
Hebreeën 6:4-6

Is het mogelijk dat iemand die gelooft weer ongelovig wordt? Ja, is het antwoord dat vaak gegeven wordt op grond van de bovenstaande passage. Nee, zeggen gereformeerde theologen. Hoe zit het dan met bovenstaand tekstgedeelte?
   
De volharding der heiligen is een (reformatorisch) dogma (Dordtse Leerregels, 5). Wie be-keerd is, kan niet (definitief) afvallen en ongelovig worden. Hoe moet Hebr. 6:4-6 dan worden verklaard?
Volgens Luther past deze passage niet in de Bijbel. De gereformeerde theoloog F.W. Grosheide kwam ogenschijnlijk met een minder rigoureuze oplossing. Volgens hem gaat het in deze tekst niet over ware gelovigen maar over mensen die slechts intellectueel verlicht waren. Deze uitleg is in strijd met de woorden van de tekst en daarom niet in overeenstemming met de gereformeerde leer. Want daarin moet de Schrift zelf aan het woord komen.     

{mosimage}Met Jezus' kruisiging en opstanding is de duivel naar de afgrond verbannen. Hij kan de volken niet meer verleiden. Wat een troost voor wie Johannes deze woorden heeft opgeschreven! Zij maakten een vreselijke tijd door in het machtige Romeinse Rijk. Het leek wel alsof dat rijk onbeperkt de gelovigen kon vervolgen. Maar het woord van God biedt troost: de duivel is gebonden.

Christus zorgt in de tussentijd tussen zijn hemelvaart en wederkomst ervoor dat de zijnen kunnen standhouden, niet buigen voor de duivel en geen merkteken op hun voorhoofd dragen (Op. 20, 4). Satan heeft in deze tijd slechts beperkte macht. Die macht reikt niet verder dan de keten van Gods toelating. Omdat hij geketend is, kent de tussentijd perioden van rust voor de gelovigen. Wanneer de machten van Gog en Magog zich doen gelden, zal er toch nog een periode zijn waarin Gods volk in gerustheid woont (Ez. 38, 8).
Ook Paulus spreekt daarover. Hij weet van de geestelijke strijd van de gelovigen, maar ook van het stille en geruste leven dat zij mogen leiden (1 Tim. 2, 2). Die perioden van rust te midden van de 'de grote verdrukking' wil de Here ook ons geven.

{mosimage}Er is ook nog een sorry. Dat zei een vrouw in een discussie over het oplossen van conflicten. Wie zou dat niet met haar eens zijn?

Bij nader inzien is het met het zeggen van sorry niet zo eenvoudig als het lijkt. Het komt vaak voor dat iemand geen sorry wil zeggen. Ook wordt meer dan eens sorry gezegd op een toon die duidelijk maakt dat het niet gemeend is.
Iemand dwingt zichzelf ertoe sorry te zeggen in de hoop dat hij dan van het probleem af is. Of iemand wordt door een derde min of meer gedwongen sorry te zeggen. Geen wonder als de beledigde partij zo’n excuus niet aanvaardt.
Als er wel serieus excuus wordt gemaakt wordt dat trouwens ook lang niet altijd aanvaard.
Sorry zeggen blijkt nog niet zo eenvoudig te zijn. Sorry ontvangen trouwens ook niet.

{mosimage}Het onderwijs is voortdurend in beweging. Er wordt gekscherend wel eens gezegd dat veranderingen de enige constante factor in het onderwijs zijn. Bij veranderingen heb je voorstanders en tegenstanders. Dat is de constante factor bij veranderingen. Dat geldt in het onderwijs, dat is in de kerk ook zo.

In de afgelopen jaren is competentiegericht onderwijs (CGO) op veel scholen ingevoerd. Als ik de onderwijsontwikkeling van de afgelopen jaren vereenvoudigd samenvat, ziet het er als volgt uit: vroeger vonden we (parate) kennis heel belangrijk, daarna kregen we meer aandacht voor vaardigheden en nu komen die twee bij elkaar en noemen we dat competentie.
De manier waarop scholen competentiegericht onderwijs hebben ingevoerd is heel verschillend. Dat komt onder andere omdat scholen het begrip competentie verschillend hanteren.

{mosimage}Over de tijd tussen de hemelvaart en de wederkomst van Christus spreekt de Bijbel in beelden. Eén beeld zegt dat die tijd duizend jaren duurt. Gedurende die tijd is de duivel gebonden. Christus regeert. Daarna zal Hij wederkomen om te oordelen de levenden en de doden.

Niet iedereen kan deze gedachte meemaken. Zelfs vinden sommigen dat zij ingaat tegen het woord van God. Het kan toch niet waar zijn dat de duivel nu gebonden is? Waar komt dan de ellende in de wereld vandaan? Velen menen dat de tijd waarin de duivel gebonden is nog moet komen en dat pas dan Christus met de heiligen duizend jaren zichtbaar en lichamelijk zal regeren.
Een broeder en zuster die deze mening zijn toegedaan spoorden mij aan de Bijbel op dit punt te onderzoeken 'los van de geschriften van de kerk'. Zij kenden blijkbaar de kerkorde van onze kerken waarin staat dat er geen schriftuurlijke grond is voor de leer van 'een regering van de heiligen op aarde gedurende duizend jaren'. Deze broeder en zuster zijn niet de enigen in onze kerken die deze opvatting hebben over de duizend jaren die genoemd worden in Openbaring 20. Toch leert een nauwkeurig onderzoek van de Bijbel dat onze kerkorde op dit punt recht doet aan de Schrift.

Commentaar

 • Missionaire voorbede 2023-11-03 18:25:06

  Eigenlijk richt ik dit commentaar vooral aan mezelf. Omdat ik er zelf vaak niet aan denk als ik op de...

 • Herverkaveling? 2023-10-20 08:35:40

  In de media duiken de laatste tijd geregeld stemmen op om alle gereformeerde kerken op een hoop te...

 • De achilleshiel 2023-10-06 15:18:46

  Soms gebeurt er iets in je omgeving, dat je aan het denken zet. En als je iemand bent, bij wie dat...

 • Start 2023-09-22 17:35:43

  Het vorige nummer van het Kerkblad was het officiële startnummer. Dit Commentaar schrijf ik op de...