Verscheidene gemeenten kennen een nauwer samenleven met een gereformeerde kerk (vrijgemaakt). Zij hebben daarvoor toestemming gevraagd aan de classis en verkregen. Dat samenleven komt onder meer tot uiting in het voorgaan van de predikant van de ene plaatselijke gemeente in de eredienst van de andere gemeente. Ook kunnen predikanten voorgaan van andere plaatselijke kerken waar dezelfde verbondenheid tot stand is gekomen. In sommige plaatsen heeft dit geleid tot een samenwerking waarbij de beide kerken gezamenlijk de erediensten houden en de kerkenraden samen vergaderen. Voor deze vormen van onderlinge verbondenheid is de toestemming van de classis nodig.
De laatstgehouden generale synode van onze kerken heeft echter besloten dat bij het voorgaan van een predikant van een gereformeerde kerk (vrijgemaakt) de tussenkomst van de classis niet meer nodig is. Maar dat geldt niet alleen in het geval van deze dienaren van het Woord. Ook predikanten van een ander kerkverband kunnen worden uitgenodigd. Wel moet de generale synode van onze kerken dan over dat andere kerkverband hebben uitgesproken dat het zich in alles wil stellen op de grondslag van het Woord van God en de gereformeerde belijdenis.

Sinds 2006, toen de website werd opgezet, laat WikiLeaks regelmatig van zich horen. De site werd bekend als klokkenluider. Overheden moesten oppassen want hun vuile was kon worden opgehangen. Ook bedrijven waren niet vrij van bekendmakingen door WikiLeaks. “Leak” is een Engels woord dat “lekken” betekent. De afgelopen weken zijn deze site en Julian Assange, oprichter en woordvoerder, veel in het nieuws geweest. Circa 250.000 documenten heeft WikiLeaks in bezit gekregen. Documenten die de Verenigde Staten niet aan de openbaarheid prijsgegeven wil zien. Echter 8000 daarvan kunnen al benaderd en gelezen worden op het internet. Als een moderne Robin Hood is Assange nu op de vlucht om uit handen te blijven van het machtige Amerika.

Lekken. Dat is natuurlijk alleen maar interessant als er iets boeiends en aansprekends te lekken valt. Als de Amerikaanse voor intern gebruik bedoelde documenten zakelijke verslagen hadden bevat van deze of gene Amerikaanse ambassadeur, hadden Assange en zijn medewerkers niet gelekt. Saaie stukken zouden zij niet hebben geplaatst. “Lees hoe uw vriend Amerika of uw tegenstander de Verenigde Staten over u denkt!” Dat trekt publiek en levert sponsors op.

Op bijna alles wordt tegenwoordig het woordje ‘duurzaam’ geplakt. Op stroom, op eieren en brood, op happenings met een stroom leverende dansvloer. En nu ook op de chocoladeletters van Sint in je schoen. Onder druk van Oxfam/Novib zijn winkeliers en fabrikanten voor 95% overgegaan op ‘goede’ letters. Dat wil zeggen, letters gemaakt van cacaobonen die duurzaam zijn geteeld en verhandeld. 5 % zijn nog ‘foute’ letters, met name van Droste. Droste moet je dus niet doen in je schoen, zo predikt ons Oxfam/Novib. En om nu met een schuldgevoel aan een foute Sint-letter te knabbelen, dat bederft ook de pret. Kweekt uiteindelijk al dat gedram op duurzaam geen hedonistische heiligen die naar het schijnt geen vuile handen maken?
We worden verleid door reclamespots en miljoenen subsidies om te kiezen voor de elektrische auto en de groene stroom, onder andere windenergie.

Vijf jaar geleden ben ik gevraagd voor de redactie van het Kerkblad voor het Noorden (KvhN). Na enige bedenktijd heb ik ja gezegd en ben toen door de classis Leeuwarden benoemd. Vooraf had men mij verteld wat het redactiewerk inhield: de vergaderingen bijwonen en meedenken over de inhoud. En wilde je nog een keer wat schrijven, dan kon dat. Maar dat was niet verplicht. Echter, op de tweede vergadering werd mij al gevraagd of ik de taak van meditatievoorziener op mij wilde nemen. Dat hield in dat ik er voor moest zorgen, dat er iedere week een meditatie kwam in het KvhN, geschreven door een van onze predikanten uit het noorden. En zo gebeurt het, dat alle predikanten uit het noorden door mij worden benaderd om eens in de twee jaar een tweetal meditaties te schrijven. Gelukkig werken ze bijna allemaal spontaan mee. Daar ben ik blij om. Want wat is er nu mooier dan de lezers iets te vertellen over de schatten van het Evangelie. Je kunt wel zeggen, dat je daar nooit over uit geschreven raakt.

Maandag 8 november jl. tijdens de diaconie vergadering werd een presentatie verzorgd door Harry van Wieren, coördinator bij de stichting Present Groningen en Smallingerland.

We hebben allemaal wel eens gehoord van deze stichting, maar het leek ons goed om de diakenen goed te informeren over het hoe en waarom van Present, zodat we daar ook ons voordeel mee kunnen doen.

Stichting Present heeft als missie het slaan van een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Het leggen van de verbinding tussen deze twee groepen: makelaar in sociale betrokkenheid. Met als visie dat er een beweging op gang komt in de samenleving waarbij meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.
Dat sluit natuurlijk perfect aan bij de diaconale opdracht die gemeenten hebben om in de barmhartigheid van Jezus Christus naar onze naaste om te zien. De Bijbelse onderbouwing van Present is dan ook, onder andere, gestoeld op Mattheus 25.

Commentaar

 • Randkerkelijk 2020-07-31 17:45:42

  ‘Je snapt nu hoe makkelijk het is randkerkelijk te worden.’ Het is een zinnetje uit een gesprek...

 • Black Lives Matter 2020-07-17 17:14:52

  De beweging Black Lives Matter is dagelijks in het nieuws. Dit is een internationale beweging die...

 • Leren 2020-07-03 18:45:08

  Discriminatie is een groot probleem. En het gaat veel verder dan alleen politiegeweld tegen...

 • 1 juli 2020-06-26 15:24:27

  Wat is er voor bijzonders aan deze datum? Ja, we mogen weer met honderd personen een kerkdienst...