Vrijheid is een groot goed. Ze regelt onder meer het onderlinge verkeer tussen mensen. Maar hoeveel godsdienstvrijheid laat onze overheid haar burgers? Die vraag komt in het publieke debat steeds vaker terug. Ze raakt ook onze joodse en islamitische medeburgers. De indruk bestaat dat deze vrijheid wordt ingeperkt. Daarover heeft onderzoeker en publicist dr. Henk Post een gedegen studie geschreven.

Mens-zijn is leven in vrijheid. Vrijheid is geen gunst die de overheid haar burgers verleent. Ze hoort wezenlijk bij het mens-zijn. De overheid kan haar niet zondermeer inperken. De zorg van de overheid moet juist zijn dat mensen in vrijheid samenleven. Maar samenleven is geen vanzelfsprekende zaak. Waar mensen samen zijn, botsen belangen en behoeftes. Daarom heeft vrijheid haar grenzen. Dan kan het toch nodig zijn dat de overheid vrijheid inperkt.

Een kinderbijbelschrijver moet keuzes maken. Wat vertel je wel en wat niet? Hoe geef je gebeurtenissen weer? En moet je alles al wel vertellen aan (jonge) kinderen?

In Liter (christelijk literair tijdschrift) van december 2011 schrijft dr. W. van der Meiden een artikel over kinderbijbels. Hiervoor heeft hij een analyse gemaakt van de vertellingen en afbeeldingen van de schepping, de zondeval en de zondvloed in een aantal kinderbijbels. Zijn conclusie is dat veel kinderbijbelschrijvers en -illustratoren de scherpe kantjes eraf halen. De verdrijving uit het paradijs wordt tegenwoordig ‘minder schril’ weergegeven of ontbreekt soms helemaal. Bij de ark van Noach ligt de nadruk op de ‘vrolijke beestenbende’ in de ark en de regenboog als teken van een nieuw begin. De afbeeldingen spelen hierbij een belangrijke rol. Een uitzondering zijn kinderbijbels uit de ‘orthodox-protestantse kring’.

Tijdens het afgelopen seizoen werd weer een Vormingscursus gehouden in o.a. Drachten. Eén van de docenten was dr. M.J. Kater uit Kampen. In 2 artikelen geeft hij een samenvatting van zijn lezingen over onderstaand onderwerp.

Het geloof met redenen bewijzen? (1)

‘Je bent een christen óf je denkt na’! Dat klinkt niet aardig. Het is ook een onjuist dilemma. Toch doen we er goed aan ons eens af te vragen of we er zelf aanleiding toe geven. ‘Geloof jij echt dat er een man over het water liep!?’ Geven we dan alleen maar als antwoord: ‘Ja, ja, dat is nou juist wat geloven is’? Er dient meer gezegd te worden.

Alleen in het Nederlands zijn al bijna 900 verschillende kinderbijbels uitgegeven. Hoe kies je uit dat aanbod een goede? En waarom een kinderbijbel?

Een kinderbijbel kan een goed hulpmiddel zijn bij de geloofsopvoeding. Als je uit de ‘gewone’ Bijbel leest, bijvoorbeeld aan tafel, is het voor kinderen vaak nog lastig om te begrijpen waar het over gaat. Ook al is het moeilijk, toch is het goed om je best te doen om de kinderen te betrekken bij het Bijbellezen aan tafel. Maar daarnaast is het fijn om een kinderbijbel te hebben. Zodat je kind de geschiedenissen uit de Bijbel kan horen in woorden die hij begrijpt. Zodat hij Bijbelkennis opdoet. Zodat hij kan genieten van de mooie verhalen die hij hoort. Zodat er opstapjes ontstaan naar gesprekken over het geloof. Maar vooral: zodat hij door de verhalen heen God en de Heere Jezus leert kennen.

In het boek Hoe worden de doden opgewekt? Op zoek naar de contouren van het opstandingsbestaan onderzoekt de auteur zowel de gegevens uit het OT en NT als uit de intertestamentaire literatuur die gaan over leven na de dood. Deze studie, die met veel aandacht en liefde is geschreven, is een waardevol overzichtswerk.

Dikwijls wordt gezegd dat er in het OT geen sprake is van leven na de dood en niet van opstanding. De Vries laat echter terecht zien dat dit een misvatting is. Het OT kent opstandingsleven aan deze zijde van de dood, maar weet ook van leven aan gene zijde van de dood. Behalve dat mensen soms tijdelijk weer levend worden zoals de zoon van de weduwe van Sarefat, worden soms ook mensen door God opgenomen, zoals Henoch en Elia.

Commentaar

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....

 • Lijdenstijd 2024-03-23 18:53:26

  Met de lijdenstijd lijkt onze samenleving niet uit de voeten te kunnen. Hoe anders is dat met...

 • Leipzig en Navalny 2024-03-07 19:01:01

  Vorige week waren mijn vrouw en ik een paar dagen in het voormalige Oost-Duitsland op bezoek bij...

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...