ImageConflicten horen bij het leven. De kunst is om ze niet ten koste te laten gaan van de onderlinge relaties. Helaas komen ruzies ook voor binnen de gemeente van Christus. Regelmatig slaat de vlam in de pan. Een verkeerd gevallen opmerking van een broeder is reden tot verwijt bij een andere broeder. Een besluit van de kerkenraad doet een groep gemeenteleden te hoop lopen. Een kort e-mailtje met een, op het oog neutrale, mededeling wordt zo maar aanleiding tot een langslepende affaire. Kerkenraden, inclusief de dominees, en gemeenteleden zouden er baat bij hebben te weten hoe met conflicten om te gaan. We leggen ons oor te luister bij enkele deskundigen om beter met ruzies in Gods tent te leren omgaan.

De Evangelische Alliantie gaf in december 2007 een brochure uit geschreven door Eddy de Pender getiteld "Vuistregels voor vredestichters". In 2008 verscheen aanvullend daarop  het werkboek "Conflicthantering", eveneens een uitgave van de EA.  Beide uitgaven willen aandacht vragen voor een probleem dat in veel gemeenten speelt nl. een conflict.  De reden daarvoor is heel simpel: op enkele uitzonderingen na hebben de meeste mensen een hekel aan conflicten.

ImageEnkele jaren geleden maakte in het Reformatorisch Dagblad een Amerikaanse literatuurkenner attent op goede romans van christenen. Daarbij noemde hij de (eerste) roman Peace Like a River van Leif Enger. De Nederlandse vertaling, verschenen bij Het Spectrum onder de titel Het land van de kleine man, was toen al uitverkocht.

Nu is de vertaling bij uitgeverij Librion in Sliedrecht uitgegeven, na een bewerking en herzie-ning door Kees Bezemer. Er wordt helaas niet vermeld waarin die bewerking en herziening bestaan en waarom die nodig waren. Deze keer is de titel ? terecht ? letterlijk vertaald. Het ISBN is 978 90 5290 018 6 en kost ? 17,90

Verduidelijking
De inhoud van de roman wordt verduidelijkt in het nawoord van Tjerk de Reus. Voor een deel van de lezers zal dat nodig zijn. Want wie het boek oppervlakkig leest, kan denken dat het een soort avonturenroman is; een roman waarin merkwaardige dingen en wonderen gebeuren. In werkelijkheid is het een roman met diepgang, waarin op natuurlijke wijze (of moet ik zeggen op geestelijke wijze?) wordt verteld wat geloven inhoudt en waar dat op uitloopt.

ImageNog enkele weken en dan is het zover. Voor het eerst zal het World Congress of Families plaatsvinden in Nederland. Dat is dankzij de inzet van Prisma, Woord en Daad, Stichting De Hoop/Chris, Vereniging Groot Gezin en het Landelijk Netwerk voor Ouderorganisaties.

Op dit congres zoeken we een antwoord op allerlei vragen waarmee gezinnen zich geconfronteerd zien. Wat is de invloed van moderne media op onze kinderen? Hoe gaan we daar in de opvoeding mee om? Wat kunnen we doen om de positie van huwelijk en gezin in de samenleving te versterken? Hoe voorkomen we dat arbeidsdruk de belangen van ouders en kinderen gaat schaden? Wat kunnen we doen om kwetsbare gezinnen in ontwikkelingslanden te versterken? Waar liggen op dit moment de fronten als het gaat om de beschermwaardigheid van het leven?

Om de paar jaar vindt het World Congress of Families plaats, telkens in een ander land. Het congres wil steun bieden aan de positie van het gezin in moderne samenlevingen. We doen dat met mensen met verschillende religieuze, culturele, etnische en politieke achtergronden. Die echter met elkaar delen hun geloof in de kracht van het gezin als basis voor de samenleving.

ImageHoeveel mag je verwachten van een gebed om genezing? Ik hoor in gesprekken met christenen de meest uiteenlopende antwoorden op die vraag.
Aan de ene kant pleiten sommigen voor de uiterste terughoudendheid. Zij betwijfelen zelfs de zin van het bidden om genezing, onder de indruk als zij zijn van de wetmatigheden in de natuur, ook als het gaat om ziekte en gezondheid. Naar hun gevoel moet je niet van God verwachten dat Hij om zo te zeggen inbreekt in die natuurlijke processen. Het gebed voor zieken zou zich naar hun mening niet moeten richten op genezing, maar eerder op het aannemen van een goede levenshouding.
Aan de andere kant is er zo iets als de herontdekking van het gebed om genezing. Die is te vinden bij christenen, die er juist van onder de indruk zijn gekomen dat God nog altijd wonderen doet. Zij vinden dat we in de kerk vaak niet vurig genoeg bidden voor de zieken. Gestimuleerd door getuigenissen over gebedsgenezing, zijn hun verwachtingen bij het gebed om genezing hooggespannen. Sommigen opperen, dat we van de Here God misschien wel minder ontvangen dan Hij wil geven, door een te bescheiden of zelfs berustende houding.

Dit is het tweede artikel waarin de lezing wordt weergegeven die prof. W.H. Velema onlangs in het ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum hield over omgaan met het lijden.

Reacties van mensen kunnen het lijden verlichten, maar ook verzwaren. In het lijden komt de vraag op, die soms zelfs centraal staat:
-    O God, waarom bespaart U het mij niet?
-    Waarom moet ik zo veel pijn hebben?
-    Waarom brengt U op ons gebed geen keer ten goede?
-    Waarom moet ik er zo zwaar en zo diep onderdoor?

Deze vragen vinden we in gevarieerde bewoordingen ook in de Bijbel, o.a. in de Psalmen en in het boek Job. Ze mogen gesteld worden vanuit het geprangde hart. Ze zijn menselijk, be-grijpelijk. God begrijpt ze ook. Of Hij er blij mee is? Hij doet Zijn oren, ogen en hart er niet voor dicht. Ik denk aan die geweldige woorden uit Hebree?n 4:15,16: "Want wij hebben geen hogepriester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles is verzocht op gelijke wijze als wij, maar zonder zonde." Met als conclusie: "Laten wij dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip," De uitdrukking impliceert twee dingen: op tijd en op maat, zoals wij spreken over zorg op maat.

Commentaar

 • Draagvlak 2022-01-14 16:09:01

  Op het moment dat ik dit commentaar schrijf, is ons land volledig in een lockdown. De kerkdiensten vinden...

 • Maakbaar 2021-12-17 18:47:14

  De wereld hangt van crises aan elkaar. Een energiecrisis: eindeloos hoge prijzen van gas, olie....

 • Nieuws 2021-12-03 18:13:35

  In een commentaar probeer je iets te schrijven over iets actueels, in de kerk, in de samenleving,...

 • Dikke muren 2021-11-19 18:39:02

  Nog even over de dingen dezer dagen. Over de polarisatie binnen onze samenleving die nog steedsĀ ...