{mosimage}Tijdens de vormingscursus die afgelopen seizoen weer in een aantal plaatsen werd gehouden, werden diverse onderwerpen behandeld. Een van de docenten was Jan Noorlandt, docent Communicatie aan de Chr. Hogeschool Ede. Voor de lezers van het kerkblad maakte hij een samenvatting van zijn lessen.
Dit laatste artikel gaat over het aantrekkelijk maken van een website.

Nu de eerste nieuwigheid van kerkelijk websites is verdwenen, is het goed om na te denken over de verdieping van internet en de kerk. Actueel zijn de sociale media en de netwerksamenleving.
In dit artikel belicht ik wat voordelen, mogelijkheden en valkuilen bij websites van een plaatselijke kerk. Een van de kenmerken van de kerk is de onderlinge band die veel verder gaat dan alleen de zondag. De kerk kan garen spinnen bij websites. Op meerdere gebieden. Het is een platform waarop leden van de gemeente elkaar kunnen ontmoeten, kunnen adviseren, kunnen informeren. Een forum kan wel of niet verborgen geboden worden.
De kerk zit vaak in een dilemma. We hebben een roeping om de boodschap naar buiten te brengen, maar zijn vaak verlegen hoe en naar wie te doen. De nieuwe media waarin je op hyves, linkedin en facebook relaties en vrienden verzamelt, stellen je veel eenvoudiger in de gelegenheid om jezelf te zijn. Laat in uitingen en in profiel zien wat je identiteit is. Dat verwachten relaties ook. Een liefhebber van klassieke muziek straalt uit met een Bach-groep en een orgel-Hyves waar hij staat.

{mosimage}Tijdens de vormingscursus die afgelopen seizoen weer in een aantal plaatsen werd gehouden, werden diverse onderwerpen behandeld. Een van de docenten was Jan Noorlandt, docent Communicatie aan de Chr. Hogeschool Ede. Voor de lezers van het kerkblad maakte hij een samenvatting van zijn lessen.
Deze week gaat het over het aantrekkelijk maken van een kerkblad
In de Chr. Geref. Kerken verschijnen meer dan honderd plaatselijke kerkbladen. Vaak met mooie namen als "Contact", "Onder ons", "Klank en Weerklank" en "Kerkpost". In dit artikel wil ik wat nadenken over het wezen van het kerkblad. Daarnaast geef ik enkele adviezen om een kerkblad nog meer te laten groeien.
Het kerkblad is sterk verbonden aan de gemeente met wortel en tak. Het is niet los verkrijgbaar. Elk blad straalt als het goed is de sfeer van de gemeente uit. Soms staat de predikant of de kerkenraad redelijk centraal. Soms is de redactie iets losser van de kerkenraad en meer een spiegel van de gemeente. Een redactiestatuut ligt vast waaraan de redactie zich moet houden, zonder elke zin aan de predikant voor te leggen. Probeer de redactie qua man-vrouw, jong-oud te variëren. Vaste rubrieken als "Uit de kerkenraad" en "Pastoraat" geven aandacht voor zaken die dichtbij het hart liggen. Soms is de rubriek van de kerkenraad echter een abstracte samenvatting die geen hout snijdt.
"Veel ingezonden brieven werden behandeld." maakt de kerkbladlezer niet wijzer. Niet de notulen, maar de relatie met de lezer is een goede leidraad. Schrijf met het gemeentelid voor ogen.

{mosimage}Stel je voor: Je bent geboren als prins. Je bent rijk, je hebt veel onderdanen en (bijna) iedereen luistert naar je. Jij bent de minister-president, jij moet het land besturen. Als jij bijvoorbeeld een feest wil geven, dan kun je dat doen. Als kind kun je al bedenken wat je zou willen doen. Vaak ga je een beetje hetzelfde doen als je vader, die koning is. In de Bijbel zijn veel verhalen te vinden over koningen in Israel, vooral in het Oude Testament. Eigenlijk zijn er twee soorten: koningen die naar de Here God wilden luisteren en koningen die deden wat ze zelf wilden. Lees maar eens mee over koning Asa, koning over Juda, een deel van het huidige Israel.

Asa, luistert

Koning Asa was de zoon van koning Abia. Hij wilde doen wat de Here God wil. Daardoor heerste er de eerste 10 jaar van zijn regeringsjaren vrede in Juda. Maar Asa zat niet stil: er stonden op een aantal heuvels altaren voor afgoden, er waren gewijde stenen voor afgoden en er waren beelden voor de afgod Asjérja. Een aantal dingen verwoeste Asa. Groot gelijk had hij, want de Here God is alleen de echte God. Daarom kunnen er geen beelden of andere dingen in het land zijn van een of andere nepgod. Asa deed daar goed aan. Ook eiste hij van zijn onderdanen dat ze gingen leven zoals de Here God dat wilde. Daarom gaf de Here God vrede in het koninkrijk van Asa. Er was rust, geen vijanden die oorlog wilden voeren. Doordat er rust was, kon Israel dikke muren bouwen, maar ook torens en grendels maken, zodat ze sterk stonden voor als er wel vijanden in Juda binnenvielen. Deze bouwprojecten verliepen voorspoedig, want de Here God zegende ze.

{mosimage}Opvallend is de nadruk die het evangelie van Matteüs legt op gehoorzaamheid aan geboden. Het slot van het evangelie is veelzeggend. Jezus draagt de zijnen op dat zij alles moeten onderhouden wat Hij bevolen heeft. Deze opdracht is een sleutel waardoor wij het evangelie beter kunnen verstaan.

Alles wat de Here Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde heeft gezegd, vat Hij in het slot van het evangelie samen in het woord 'bevolen': de zijnen moeten zijn bevelen onderhouden.  Hij legt daarmee een groot accent op een levenswandel die gekenmerkt wordt door gehoorzaamheid. Zelf is Hij daarbij onze hoogste leraar. Hij vergelijkt Zich in het evangelie met profeten uit het oude Israël die op een gewelddadige wijze om het leven zijn gebracht. Over deze profeten spreken de gelijkenis van de slechte pachters, de gelijkenis van het koninklijk bruiloftsmaal en de strafrede tegen schriftgeleerden en Farizeeën. Zoals profeten zijn omgebracht, is ook Jezus zelf omgebracht. Zoals de profeten de wil van God hebben doorgegeven, heeft ook de Heiland de wil van God verkondigd en mensen opgeroepen tot bekering.

Commentaar

 • Start 2023-09-22 17:35:43

  Het vorige nummer van het Kerkblad was het officiële startnummer. Dit Commentaar schrijf ik op de...

 • Afscheid van Kees 2023-09-09 07:50:33

  Je kunt die SGP-Kamerleden niet verwijten dat het jobhoppers zijn. Van die mensen die altijd...

 • Stemmen 2023-08-25 08:26:41

  Het is nog lang geen 22 november, de dag waarop we de nieuwe leden van de Tweede Kamer mogen...

 • Oog voor de schepping 2023-08-10 14:54:37

  ‘Het geld ligt op straat.’ Die woorden las ik pas in een interview in de EO Visie. Een mevrouw...